Podvod bývalého vedenia Spolku so Stanovami SSS – článok predsedu SSS M. Bielika v prílohe LT 19 – 20/2014

22.05.2014 17:43

Členské zhromaždenie SSS 28. mája 2013 v uznesení uložilo predsedovi a predstavenstvu SSS zvolať v termíne do jedného roka mimoriadne členské zhromaždenie SSS s hlavným bodom programu – novelizácia Stanov SSS. Nezainteresovaný si iste môže položiť otázku: prečo? Čo také vážne sa stalo, že musí byť zvolané mimoriadne členské zhromaždenie? Zainteresovaní a pozorní čitatelia Literárneho týždenníka v čísle 23 – 24, ktoré vyšlo 19. 6. 2013, mohli nájsť Fakty o svojvoľnom konaní bývalého vedenia SSS v spolkovej činnosti a najmä v súvislosti s uzatvorením nevýhodnej zmluvy o nájme spisovateľskej budovy na Laurinskej 2 v Bratislave... V dvoch stĺpcoch sa píše aj o absurdnosti svojvoľnej registrácie Stanov SSS na Ministerstve vnútra SR 12. 2. 2013 – bez vedomia čo i len predstavenstva, nieto členského zhromaždenia SSS ako jediného kompetentného orgánu na ich zmeny –, ktorú vykonali vtedajší predseda Ján Tužinský a tajomník Pavol Janík. Pre mnohých neuveriteľné, ale fakty sú jasné, zdokumentované.

Dňa 12. 2. 2013 zaregistroval registrový úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmenu Stanov Spolku Slovenských spisovateľov. Ministerstvo tak konalo na základe žiadosti bývalého vedenia Spolku zo dňa 30. 1. 2013, ktoré návrh na registráciu dôvodilo prijatím rozhodnutia o zmene Stanov SSS na členskom zhromaždení dňa 16. 3. 2010. Členské zhromaždenie je najvyšším orgánom Spolku s výhradnou právomocou prijímať zmeny stanov.

K nezákonnosti rozhodnutia a postupu

Vedúci predstavitelia SSS J. Tužinský a P. Janík žiadali listom dňa 30. 1. 2013, takmer po troch rokoch od konania posledného členského zhromaždenia Spolku, Ministerstvo vnútra SR „o registráciu aktuálneho znenia stanov“.

K zmene stanov malo údajne dôjsť na členskom zhromaždení Spolku dňa 16. 3. 2010, pritom sa na tomto fóre o stanovách vôbec nerokovalo; svedčí o tom o. i. stenografický zápis podpísaný zapisovateľkou.

V pôvodných a platných stanovách, schválených členským zhromaždením 29. 5. 1997, svojvoľne pozmenili:

a) vypustili klauzulu o dvojročnom volebnom mandáte vedúcich predstaviteľov, predstavenstva a kontrolnej komisie Spolku,

b) počet členov kontrolnej komisie sa zúžil z piatich na troch,

c) dali možnosť predstavenstvu schvaľovať a meniť stanovy dvojtretinovou väčšinou hlasov v tajnom hlasovaní,

d) doplnili čl. III. bod 9 tak, že tajomník „je štatutárnym orgánom a koná v mene SSS samostatne“, pričom tajomník mal podpisové právo v bežných záležitostiach aj pred zmenou stanov, ale nikdy nebol štatutárom

e) na záver stanov doplnili vetu: „Stanovy Spolku slovenských spisovateľov nadobúdajú účinnosť registráciou Ministerstva vnútra SR.

Zmeny schválilo členské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov dňa 16. marca 2010.“

O neexistencii zmeny stanov členským zhromaždením Spolku dňa 16. 3. 2010 svedčí aj skutočnosť, že na druhej strane Literárneho týždenníka (24. 3. 2010), kde boli uverejnené všetky prijaté uznesenia členského zhromaždenia, niet o tom ani zmienky.

O tom, že si bývalé vedenie prispôsobovalo znenie stanov podľa vlastnej potreby a ľubovôle, svedčí aj e-mailová korešpondencia medzi úradníkom registrového úradu a bývalým vedením. Vyplýva z nej, že konečné znenie stanov sa menilo pred registráciou podľa pokynov tohto úradníka, pritom bývalé vedenie výslovne v e-mailovej pošte zo dňa 5. 2. 2013 uvádza že, „v prílohe Vám zasielame znenie Stanov SSS, ktoré je doplnené podľa Vášho e-mailu zo dňa 4.

2. 2013“, a v e-mailovej pošte zo dňa 6. 2. 2013 po opätovnej výzve na odstránenie nedostatkov bývalé vedenie v návrhu uvádza: „V prílohe posielame znenie Stanov SSS podľa Vášho mailu zo dňa 6. 2. 2013.“

Príslušný kompetentný pracovník z Ministerstva vnútra SR požiadal e-mailom zo dňa 4. 2. 2013 predsedu J. Tužinského, aby im oznámili okrem iného aj tú skutočnosť, „ktorý orgán a kedy rozhodol o zmene stanov“. Vedúci predstavitelia SSS klamlivo (po troch rokoch) uviedli, že o tom rozhodlo členské zhromaždenie SSS dňa 16. marca 2010.

K novelizácii Stanov SSS na členskom zhromaždení dňa 16. 3. 2010 nedošlo a o takomto bode sa vôbec nerokovalo. Navyše, hlasovanie by muselo byť podľa dovtedy platných stanov tajné, čo by si všetci prítomní delegáti pamätali. O zmene stanov preto rozhodoval orgán, predseda, ktorý na to nemal právomoc a ktorému navyše dňa 16. 3. 2012 podľa stanov uplynulo 2-ročné funkčné obdobie (orgány boli zvolené na členskom zhromaždení dňa 16. 3. 2010).

Po dôkladnej analýze uvedeného nezákonného stavu, po prerokovaní v predstavenstve a s nezištnou pomocou JUDr. Antona Blahu, CSc., predseda SSS podal 6. 8. 2013 žalobu na miestne a vecne príslušný súd s podnetom na preskúmanie rozhodnutia vo veci registrácie stanov z 12. 2. 2013 a príslušné žiadosti v tejto veci na Ministerstvo vnútra SR s tým, že Spolok na svojom členskom zhromaždení 28. 5. 2014 prerokuje a regulárne schváli nové Stanovy SSS.

Nový, komplexný návrh stanov

Predstavenstvo SSS už v júni 2013 schválilo pracovnú skupinu na prípravu stanov – v zložení: Július Balco, Miroslav Bielik, Štefan Cifra, Pavol Dinka, Emil Holečka, Roman Michelko, Peter Mišák, Ján Tazberík a Jozef Zavarský –, ktorá intenzívne pracovala od 6. septembra 2013 do schválenia návrhu nových stanov predstavenstvom SSS 16. apríla 2014.

Zmyslom nového návrhu stanov však je prijať pre našu najstaršiu a počtom členov najväčšiu spisovateľskú organizáciu na Slovensku kvalitný základný dokument, ktorý upravuje podmienky pre činnosť, kompetencie orgánov a práva členov SSS na demokratických a humanistických princípoch. Obsahom stanov má byť predovšetkým podpora slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry, literárneho života, vydávania knižných literárnych diel i literárnych časopisov SSS, ako aj

podpora a ochrana práv členov SSS.

Nový návrh stanov okrem toho odstraňuje ustanovenia svojvoľne vnesené do nich J. Tužinským a P. Janíkom a zavádza aj články znemožňujúce manipuláciu s nehnuteľným majetkom SSS, ktorej sa bývalé vedenie SSS dopustilo.

MIROSLAV BIELIK, predseda SSS

 

In: Literárny týždenník 19 – 20/2014, Príloha SSS, s. 19