Podujatie k 105. výročiu Združenia bulharských spisovateľov v Sofii (20.11. - 24. 11. 2018)

01.12.2018 17:11

Slovensko-bulharské a  bulharsko-slovenské literárne tradície a  vzťahy sú hlboko ukotvené v  cyrilo-metodských základoch nášho písomníctva a  osobitne sa rozvinuli v  časoch národného obrodenia a  zápasov oboch národov za  slobodu. Christo Botev a  Ivan Vazov sa stali i  na  Slovensku inšpirujúcimi vzormi pre  celé generácie našich národných buditeľov.
Spolok slovenských spisovateľov (SSS) vznikol desať rokov po  založení Zväzu bulharských spisovateľov (ZBS). V  takmer storočnej histórii možno zdokumentovať mnoho úspešných prienikov našich literatúr, obohacujúcich obe národné literatúry. S  úctou sme sa sklonili pred  pamiatkou a  dielom zosnulého nestora bulharsko-slovenskej literárnej spolupráce Dimitara Stefanova, ktorý sa zaslúžil o  preklady štyroch desiatok kníh slovenských autorov do  bulharčiny aj o  šírenie dobrého mena Bulharska a  Slovenska v  zahraničí.
Spolok slovenských spisovateľov a  Zväz bulharských spisovateľov v  dnešných časoch nadväzujú na  tradične dobrú spoluprácu na  základe novej zmluvy, podpísanej počas Kongresu slovenských spisovateľov v  Trenčianskych Tepliciach za  účasti delegácie bulharských spisovateľov, ktorú viedol jej predseda Bojan Angelov, na  Trenčianskom hrade 23. septembra 2016.
K  významným úlohám, vyplývajúcim zo  zmluvy, patrí napríklad spoločná účasť na  medzinárodnom projekte antológie básní o  Dunaji, aktívna účasť na  literárnych festivaloch a  podujatiach (na  Slovensku napr. Tatranská literárna jar), preklady výberov poézie z  bulharčiny do  slovenčiny a  naopak, príprava antológií, zverejňovanie literárnych textov v  časopisoch oboch strán či vzájomná podpora pri  presadzovaní spoločných zámerov v  oblasti literatúry, kultúry a  umenia v  rámci EÚ a  v  medzinárodnom kontexte.
Spolok slovenských spisovateľov pri  príležitosti výročia založenia Zväzu bulharských spisovateľov ďakuje za  kolegiálnu úspešnú spoluprácu, želá jubilujúcemu zväzu a  bulharským spisovateľom veľa tvorivých úspechov a  teší sa na  súčinnosť pri  realizácii nových programov oboch bratských spisovateľských združení.

V dňoch 20. až 24. novembra 2028 sa uskutočnilo v Sofii slávnostné podujatie k 105. výročiu založenia Združenia bulharských spisovateľoov, na ktorom sa zúčastnil prededseda SSS Miroslav Bielik. Na podujatí podravil bulharských spisovateľoských kolegov a rokoval o vzáojmnej spolupráci v edičnej činnosti i v rámci projektu Slovensko-bulharské mosty, ktoré v roku 2018 podporil FPU.

MIROSLAV BIELIK

 

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.