Výzva tvorcom, výkonným umelcom, profesijným a umeleckým združeniam na umožnenie podpornej činnosti Literárneho fondu zaslaním 2 % z odmeny za dielo

11.02.2022 20:43

Podporte Literárny fond dobrovoľnými odvodmi

Vážení priatelia,

doterajšie kroky Ministerstva kultúry SR, súvisiace so zrušením povinných 2 % príspevkov do umeleckých fondov priniesli zmeny, ktoré sa negatívnym spôsobom odrážajú na podpornej činnosti Literárneho fondu. Napriek trom výzvam LF (listy z 19. 11. 2020, 26. 5. 2021 a 23. 9. 2021 adresované ministerke kultúry) ministerstvo kultúry zatiaľ neponúklo nijaké racionálne riešenie, nijakú adekvátnu náhradu pozastavených foriem podpornej činnosti a ani náhradu za deficit v príjmoch z 2 % príspevkov.

Zrušenie povinných odvodov nielenže tvorcom a umelcom v čase koronakrízy neuľahčuje ich postavenie, ale pre znefunkčnenie podpornej činnosti, ktorá je naviazaná na príjmy z 2 % príspevkov, Literárnemu fondu zabraňuje podporovať ich v takom rozsahu ako predtým. Rozhodnutie o dobrovoľných príspevkoch destabilizovalo fungovanie Literárneho fondu. Doterajšiu stratu sme pokryli z finančnej rezervy, no v roku 2022 už nebude odkiaľ čerpať zdroje na pokrytie nákladov na chod fondu. Preto vyzývame tvorcov, výkonných umelcov, profesijné a umelecké združenia, aby apelovali na svojich členov a podporili Literárny fond dobrovoľnými odvodmi 2 % príspevkov, čím by pomohli zastaviť kroky smerujúce k jeho likvidácii.

Príspevky v sume 2 % z hrubej odmeny za dielo môžete dobrovoľne poukázať na účet Literárneho fondu IBAN SK47 0200 0000 0012 2545 9853 do Všeobecnej úverovej banky.

Konštantný symbol: 0558

Variabilné symboly pre odvody 2 % príspevkov platné pre tvorcov spadajúcich do pôsobnosti výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru:

1001 – Pôvodná umelecká literatúra, poézia, próza, literárnovedné diela, literárnokritické diela

1002 – Pôvodné dramatické diela a ďalšie dramatické žánre, scenáre, divadelné, rozhlasové hry, úpravy dramatických textov, estrády, pásma a iné javiskové formy, libretá pôvodných hudobnodramatických diel, libretá umeleckých výstav

1003 – Pôvodné filmové a televízne scenáre (bez časového obmedzenia), námet a synopsis dramatického diela, námet seriálu a viacdielnej hry, literárna predloha, preexistentné diela: román, dramatické a hudobnodramatické diela, novela, poviedka, krátky literárny útvar, televízna úprava dramatického textu, námet zábavnej relácie, námet animovaného diela, literárna predloha animovaného diela, literárna predloha animovaného seriálu, scenár dramatického diela, scenár animovaného diela, televízna úprava dramatického textu

1004 – Ostatné nemenované činnosti

Súčasne s platbou je potrebné vyplniť a poslať poštou priložené tlačivo Avízo, ktoré je zverejnené na webových stránkach Literárneho fondu (litfond.sk/index.php/o_fonde/avizo).

Ďakujeme.

EVA KENÍŽOVÁ, námestníčka riaditeľa Literárneho fondu

***