Podporme zachovanie Literárneho fondu! – Vyhlásenie Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov

01.10.2020 02:36

Vyjadrujeme zásadný nesúhlas s úsilím znefunkčniť Literárny fond zdobrovoľnením, resp. zrušením povinných 2-percentných odvodov podľa zákona NR SR č. 13/1993 o umeleckých fondoch, ktoré už v rámci opatrení proti pandémii COVID-19 pre údajné úspory pozastavil zákon č. 129/2020 Z. z.

Literárny fond (LF) predstavuje od svojho vzniku podnes významný inštitút podpory tvorby pôvodných a prekladových literárnych, vedeckých a odborných diel i dramatických divadelných, rozhlasových, televíznych diel či žurnalistických žánrov a plní svoje nenahraditeľné poslanie v oblasti podpory tvorivej činnosti slovenských spisovateľov a spisovateľov národnostných literatúr, keďže:

a) podporuje tvorcov v štádiu dokončovania rukopisov diel viacmesačnými podporami;
b) pomáha prekonávať finančnú tieseň tvorcov, pre ktorých tvorivá a umelecká činnosť je jediným zdrojom príjmu, jednorazovými sociálnymi podporami;
c) pomáha starším tvorcom dopĺňať dôchodok mesačnými sociálnymi podporami a poskytuje príspevky na liečenie chorým tvorcom a výkonným umelcom;
d) podporuje tvorivé pobyty tvorcov na dokončenie rukopisov v ubytovacích zariadeniach Domov slovenských spisovateľov v Hornom Smokovci a Domov Ivana Stodolu v Piešťanoch, ktoré LF spravuje;
e) uskutočňuje každoročné, dnes už tradičné prestížne celoštátne súťaže a udeľuje ceny tvorcom slovenskej pôvodnej literárnej tvorby, maďarskej, ukrajinskej a rusínskej národnostnej literatúry, ceny za debuty, ako aj ceny za vedecké a odborné diela, žurnalistickú a novinársku tvorbu.

Všetky tieto činnosti Literárneho fondu sa pod gesciou Rady LF realizujú na základe rozhodnutí odborných orgánov – výborov jednotlivých sekcií LF, v ktorých sú zastúpené všetky relevantné spisovateľské združenia pôsobiace v Slovenskej republike, a to tak Spolok slovenských spisovateľov, ako aj šesť organizácií združených v Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska.

Osobitne upozorňujeme, že úsilie znefunkčniť Literárny fond je v protiklade so zhoršujúcou sa sociálnou situáciou tvorcov v období pandémie, v ktorom by sa nemali likvidovať existujúce nástroje podpory sociálnych istôt, ale naopak, mali by sa chrániť a rozvíjať. Je zrejmé, že iniciátormi a presadzovateľmi znefunkčnenia LF sú práve solventnejší prispievatelia do jeho rozpočtu, ktorým, žiaľ, chýba solidárne cítenie, pretože LF podporuje práve tvorcov, ktorí sú na to najviac odkázaní, keďže sa nevenujú komerčnej kultúre, a teda nedisponujú trvalými príjmami postačujúci na živobytie, ako aj talentovaných mladých a začínajúcich autorov.

Pritom práve autori pôvodnej literárnej, slovesnoumeleckej, vedeckej, odbornej a kvalitnej žurnalistickej tvorby sú ako tvorcovia autentických hodnôt základom národnej kultúry i kultúr národnostných menšín a vytvárajú alternatívu brakovej literatúre a kultúre, ktorými je náš knižný a mediálny trh, žiaľ, zaplavený. Z uvedených dôvodov žiadame Ministerstvo kultúry SR, vládu SR a Národnú radu SR chrániť a podporovať Literárny fond v jeho nenahraditeľnom poslaní.

Zároveň ich žiadame urobiť všetko na zlepšenie postavenia autorov literárnej, slovesnoumeleckej, vedeckej a odbornej a kvalitnej žurnalistickej tvorby, vrátane prijatia zákona o slovenskej knihe, ktorý by komplexne riešil sociálny status slovenského spisovateľa, a takisto uvádzať do praxe návrhy na podporu našich tvorcov a literatúry, ako ich sformuloval Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou zo septembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach, ktorý sa uskutočnil z iniciatívy SSS za spolupráce KNS, KSLF i ďalších združení pri príležitosti 80. výročia pamätného Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou v roku 1936 s humanistickým odkazom výzvy pred hrozbou fašizmu, za podporu našej literatúry, kultúry a pozdvihnutie vzdelanosti a sociálneho postavenia obyčajných ľudí na Slovensku.

 

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov, výjazdové zasadnutie dňa 23. 9. 2020 v Martine