Po 54. ročníku Chalupkovho Brezna (2023)

27.11.2023 11:15

Tohtoročný 54. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno sa konal 13. – 15. októbra 2023. Hoci pre vynechaný ročník pre malotriedkovid mal byť už polojubilejný 55. ročník.

Dôležitejšie však je, že tento už skončený ročník Chalupkovo Brezna sa poriadne nadýchol a začína naberať parametre tých predkovidových. Základom je generačne obmenený a zanietený organizátorský tím, výdatne podporovaný doterajšími skúsenými „seniormi“. Veď neformálnym garantom je napríklad známy pedagóg a historik ĽUBOMÍR PAJTINKA, ktorý do súkolia chalupkovcov zapadol ešte v roku 1989 ako odborný zástupca ministerstva školstva a už neodišiel. Často aj na diaľku či osobnou prítomnosťou vtláča špecifickú pečať podujatiu, ktoré podáva ruku každému umelecky tvorivému učiteľovi, umožňuje mu konfrontovať sa s inými, prináša mu pocit osobnej nezastupiteľnosti vo vzdelávacom procese. A povzbudenie potrebuje každý, azda aj preto Ľ. Pajtinka okrem iných knižných publikácií napísal akýsi breviár všetkých pedagógov a vychovávateľov Učiteľský otčenáš nemá amen (eseje o najkrajšej ľudskej činnosti). Práve z uvedenej knihy zaznela na otvorení časť Modlitba učiteľa, ktorej vyberáme: „Pane, som učiteľ. Vybral som si toto povolanie, ktoré mnohí označujú za poslanie, aby som naplnil svoju ľudskú úlohu a trochu Ti pomohol polepšiť tento svet. Dnes už viem, že tak ako Tebe, aj mne sa to darí len pomaly a ťažko. Avšak nevzdávam sa, lebo flintu hádžu do žita iba slabí a neveriaci. Ja stále verím...“

Hlavní usporiadatelia – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Mestom Breznom zabezpečili prijateľné finančné zázemie a priestorové podmienky, ktoré umožnili nielen súťažnú prehliadku v šiestich odboroch (literárny, výtvarný, umelecký prednes, hra na hudobnom nástroji, spev, inovatívne metódy a umelecká tvorivosť v edukácii) pre účastníkov z celého Slovenska, ale aj značný počet zaujímavých metodických podujatí či tvorivých dielní pre učiteľov a žiakov z mesta a okresu. Prispel aj Fond na podporu umenia, pomohli aj ďalšie subjekty – odborový zväz, BBSK, Spolok slovenských spisovateľov (SSS), MO Matice slovenskej, breznianske školy a zariadenia.

Piatok 13.(!) októbra bol žičlivý k účastníkom pestrej ponuky mimosúťažného programu. Mnohí záujemcovia mali problém si vybrať... Veď posúďte, skúsení lektori si pripravili príťažlivé témy – Janka Spáčová ponúkala pod názvom Ako sa nebáť učiť inovatívne návod na radosť z učenia a spokojnosť žiakov, Marián Majzlík zasa sprostredkoval zručnosti na Nenásilnú komunikáciu, Stres a jeho zvládanie pomáhala zvládať zdatná Viktória Pančíková z poradenstva pre pedagógov, členka redakčnej rady časopisu E-mental. Rozhlasový redaktor Marcel Páleš si pripravil diskusné fórum o motivácii, jazykovom prejave mladých a ich vzťahu k umeniu pod názvom Ty kokos, fajn. Tvorivou dielňou k umeleckému prednesu Prečo?.. Ako?  zaujali Melánia Dubínyová a Veronika Mravcová. Navyše, Veronika Mravcová si pripravila aj inšpiratívne divadelné predstavenie Janko Hraško s následným rozborom s jeho tvorcami. Výtvarné umenie malo zastúpenie v dvoch workshopoch – zatiaľ čo Tomáš Náther prezentoval tému Fotografia v učebných osnovách ZŠ,  Jaroslav Uhel inšpiroval účastníkov praktickou autorskou skúsenosťou v oblasti Kresba inak... stále kresba.

Zaujímavé bolo miesto konania literárneho popoludnia s autormi Valentínom Šefčíkom a Jánom Pochaničom – kaviareň na prízemí nedávno oceneného rekonštruovaného objektu v súťaži Fénix – mestskej veži v centre mesta. Mimochodom, obaja sú odchovanci tejto prehliadky, prešli od úspešných účastníkov a laureátov súťaže do kategórie porotcov. Valentín Šefčík z málotriednej ZŠ v Bertotovciach (pri Prešove) píše verše pre deti, ktoré sa najčastejšie objavujú na recitačných súťažiach na Slovensku. Ján Pochanič, literárny a dramatický tvorca, už niekoľko rokov učí deti v Užhorode a robí vynikajúce meno slovenskému školstvu. Poznajú ho aj ukrajinské vzdelávacie autority a poskytujú mu dotácie na dvojjazyčné knihy z literárnej a výtvarnej tvorby svojich zverencov. Nateraz jeho posledným opusom je knižka Druháci vo veršoch, ktorú ponúkol aj slovenskému ministerstvu na pomoc ukrajinským deťom v slovenských školách.

Už spomínaný Ľ. Pajtinka predstavil breznianskym gymnazistom svoju najnovšiu knihu pod názvom Šípkovské inferno. Ide o historickú rekonštrukciu tragickej udalosti v obci Šípkov (pri Bánovciach nad Bebravou), ktorá sa odohrala počas pôsobenia diverzného komanda vedeného Engelchenom po potlačení Povstania, kde zavraždili 23 miestnych obyvateľov. Ťaživá téma ponúkla študentom inšpiráciu na zamyslenie nielen nad našou históriou, ale aj súčasnosťou, v ktorej sme svedkami viacerých vojnových konfliktov...

Historickým okienkom bolo aj PODUJATIE K 135. VÝROČIU NARODENIA SPISOVATEĽA MARTINA RÁZUSA, ktorý v Brezne pôsobil ako ev. farár sedem rokov a vytvoril tam svoje vynikajúce romány (Maroško, Krčmársky kráľ, Júlia, Odkaz mŕtvych, Bombura a i.). Prítomným účastníkom stretnutia sa prihovorili znalci jeho života a diela – Samuel Brečka, Ladislav Bartko a Jana Borguľová. Sprítomnili nielen dobovú atmosféru mesta, cirkevného zboru, ale aj osudy rodiny po jeho smrti, či aktivity Brezňanov na počesť Rázusa od 60. rokov 20. storočia. Okrem iného pôsobí tu Spolok Maroško, ktorý sa stará o uchovávanie Rázusovej pamiatky. 

Toto všetko bola počas prvého dňa ouvertúra k slávnostnému otvoreniu Chalupkovho Brezna – kde inde ako v ev. chráme, ktorom pôsobil takmer polstoročie Ján Chalupka, po ňom položili kytice k pamätníkom Jána Chalupku a Martina Rázusa na námestí. K večernej atmosfére patrilo spoločenské stretnutie v kaviarni hotela Ďumbier, ktorým sprevádzal básnik a redaktor Marcel Páleš, člen SSS. V príjemnej hudobnej kulise orchestra ZUŠ z Partizánskeho vyspovedal jedného zo zakladateľov tohto podujatia Ladislava Bartka, ale aj Ľubomíra Pajtinku, Janu Borguľovú, Valentína Šefčíka, ktorých striedali mladí miestni recitátori a tanečníci. Z nich mimoriadne zaujal stredoškolák Gregor Hargaš úžasnou interpretáciou básne Rudolfa Dilonga Žatva. Určite budeme o ňom ešte počuť!

Sobota 14. októbra nabrala súťažný charakter a preverila prihlásených účastníkov zo všetkých kútov Slovenska. Tradične ich bolo najviac z východu či severu, Bratislava a okolie, žiaľ, absentujú, česť výnimkám. Prehliadku literárnej tvorby už dlhé roky garantuje odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, v dvoch porotách aktuálne pracovali Valentín Šefčík, Peter Mišák a Marcel Páleš (poézia), Jana Borguľová, Dušan Jarina a Július Lomenčík (próza). Zároveň odbočka vydala aj bulletin, v ktorom okrem iných informácií pripomenuli storočnicu prof. Ivana Plintoviča, ako aj úmrtie Juraja Sarvaša. Obaja ako členovia SSS často participovali na Chalupkovom Brezne.

Pred vyhlásením výsledkov v breznianskej synagóge sa uskutočnila vernisáž obrazov vlaňajšieho laureáta Rudolfa Turňu z Valaskej. Potom už mohli zaznieť fanfáry na počesť tohtoročných víťazov! Odborné poroty posúdili výkony všetkých účastníkov prehliadky, zaradili ich do troch hodnotových pásiem a určili tohtoročných LAUREÁTOV: v umeleckom prednese titul získal ZDENO SUCHÝ z Gymnázia Kukučínova v Poprade, v literárnej tvorbe ANNA LAŽOVÁ zo Svidníka, vo výtvarnej tvorbe ĽUDMILA ŠTUPÁKOVÁ zo ZŠ v Divíne, v hudobnej tvorbe BEÁTA TOMČÁNYIOVÁ a DANIELA BELANCOVÁ zo ZUŠ M. Schneidera Trnavského v Trnave, v kategórii inovatívne metódy a umelecká tvorivosť v edukácii JÚLIA ŠINGEROVÁ z MŠ Kolkáreň v Podbrezovej. Boli udelené aj ďalšie mimoriadne ceny, z nich uvádzame napr. Cenu udelenú ministrom školstva, vedy, výskum a športu SR Viere Pavlendovej z Trebišova za literárnu tvorbu. Udeľovanie ocenení má tradične aj kultúrnu podporu napríklad vystúpením účastníkov Detského Chalupkovho Brezna,  niektorých z ocenených súťažiacich, ale aj koncertom Veroniky Husovskej – Koščovej, speváčky a herečky, inak aj hudobnej pedagogičky z Prešova.

Nedeľa 15. októbra už patrila spoznávaniu histórie mesta Brezna formou komentovanej prehliadky po jeho centre, ktorá skončila v rekonštruovanej a ocenenej mestskej veži – zvonici. Brezno naozaj naberá na kráse nielen obnovou pamiatok, ale aj rôznorodými kultúrnymi a umeleckými podujatiami. Za tým všetkým sú konkrétni ľudia, ktorým záleží na kvalite života v mieste svojho bydliska. 

P. S.: V tomto čase sa diskutuje o nedostatku učiteľov v Bratislavskom kraji a možnostiach ich finančného zvýhodnenia. Nie som kompetentná to posudzovať, ale z dlhodobejšieho pozorovania zanietenosti pedagógov v menších mestách, napr. na východnom Slovensku vidím, ako dosahujú vynikajúce výsledky v práci so žiakmi, ktorí sa výborne umiestňujú v predmetových alebo umeleckých súťažiach nielen doma, ale aj na medzinárodnej scéne. Možno je to aj dôsledok ich aktívnej účasti na Chalupkovom Brezne, kde získavajú zručnosti, skúsenosti a sebavedomie ako prostredníctvom sebarealizácie skvalitňovať vzdelávací proces. Aj to si zasluhuje ocenenie.

A ešte pridávam – registrujeme niekoľko prehliadok, ankiet a aktivít vo vzťahu k pedagógom. Možno by stálo za to vytvoriť platformu na stretávanie ich organizátorov a účastníkov a vymieňať si skúsenosti pre vytvorenie synergického efektu, aby sa každý nehral iba na svojom piesočku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR by to mohlo na začiatok zastrešiť a získať inšpiráciu...

JANA BORGUĽOVÁ