Pamätná tabuľa Jankovi Kupalovi v Carltone

15.01.2020 11:00

Odhalenie krásneho reliéfu Jankovi Kupalovi 11. 12. minulého roka v hoteli Carlton sa stalo symbolickým zavŕšením zaujímavého podujatia budovania mostov medzi slovenskou a bieloruskou literatúrou. Sme radi, že Literárny týždenník bol pri všetkých aktivitách, ktoré priblížili kultúru ťažko skúšaného národa. Aj to nás s Bielorusmi spája. Veľvyslanec Bieloruskej republiky Igor Leščeňa i riaditeľka Štátneho literárneho múzea Janku Kupalu Alena Ľaškevičová venovali slová vďaky Spolku slovenských spisovateľov za vydanie výberu z poézie ich prvého národného básnika s názvom Ktože to tam ide? (2017), spolumajiteľovi Carltonu Rudolfovi Hrubému za súhlas s umiestnením pamätnej tabule, čestnému predsedovi SSS Jaroslavovi Rezníkovi za preklad 22 Kupalových sonetov a bývalému veľvyslancovi v Bieloruskej republike Mariánovi Servátkovi za záslužnú činnosť v oblasti slovensko-bieloruskej spolupráce.

Marián Servátka v príhovore vyjadril potešenie, že sa podarilo to, čo bol raz nazval malým laboratóriom dialógu kultúr, a poďakoval Bielorusom, že sú nám príkladom, ako sa treba aj v dnešných zložitých časoch starať o národné duchov né ho d not y a ako ich sympaticky prezentovať v zahraničí. Ako uviedol, aj „bielorusko-slovenské vzťahy ukázali, že treba stavať, niekedy iba obnovovať, mosty medzi slovanskými národmi, medzi malými národmi v Európe, medzi ich kultúrami, ale najmä medzi málo známymi literatúrami. V prípade Bieloruska nám pomohol Janka Kupala i náš u nás málo známy rodák Oskar Mariks, spoluzakladateľ bieloruského divadelníctva, otec bieloruskej školy scénografie.“ Zároveň vyjadril nádej, že „krásny reliéf Janku Kupalu v slávnom bratislavskom hoteli Carlton bude inšpiráciou pre diplomatický zbor iných štátov, aby si pripamätúvali svoje významné osobnosti, ktoré pobývali v tomto prestížnom zariadení.“ Na záver poďakoval všetkým, no predovšetkým A. Ľaškevičovej, ktorá celú akciu iniciovala.

Redakcia

Na fotografii Marián Servátka (vľavo) s Alenou Ľaškevičovou. Foto: archív

(Zdroj: Pamätná tabuľa Jankovi Kupalovi v Carltone. In: Literárny týždenník, ročník XXXIII, č. 1 – 2, 15. 1. 2020, ISSN 0862-5999, s. 15)