Otvorený list Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov ministrovi kultúry SR Markovi Maďaričovi

03.07.2014 11:02

Vážený pán minister,

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov sa vzhľadom na interpeláciu ministrovi kultúry SR prednesenú v Národnej rade Slovenskej republiky jej poslankyňou Magdalénou Vášáryovou 29. mája 2014 ohradzuje proti invektívam obsiahnutým v tejto interpelácii, ktoré sa týkajú Literárneho týždenníka ako časopisu nášho združenia i Spolku slovenských spisovateľov.

Keďže je zrejmé, že uvedená poslankyňa nevychádza z poznania obsahu Literárneho týždenníka či programových cieľov a činnosti našej, na Slovensku najstaršej a najpočetnejšej stavovskej spisovateľskej organizácie, radi by sme pripomenuli, že členmi nášho Spolku, jeho predstavenstva sú viacerí významní spisovatelia, ktorí šíria dobré meno slovenskej literatúry doma i vo svete a ich diela sa zapísali zlatými písmenami do klenotnice našej pôvodnej a prekladovej literárnej tvorby. Pokiaľ ide o Literárny týždenník, prichodí nám konštatovať, že hodnotenie pani poslankyne je hlboko skresľujúce. Dovoľujeme si preto pripomenúť, že:

1) Literárny týždenník už v čase svojho vzniku v roku 1988 a pred novembrom 1989, teda za bývalého režimu, sa – súbežne so šírením autentických hodnôt slovenskej pôvodnej literatúry, umenia a kultúry, ale i českej a domácej menšinovej, európskej a svetovej literatúry a kultúry – nezameniteľným spôsobom zasadzoval o demokratizáciu a humanizáciu spoločenského života, napĺňanie práv občanov na informovanosť, ochranu životného prostredia, ako aj o riešenie otázok národnej identity v duchu dodnes platných demokratických európskych štandardov, vrátane otázky návratu pôvodného slovenského znaku do vtedajšej štátnej heraldickej symboliky. Išlo o médium, ktoré na svojich stránkach odvážne vracalo do slovenskej kultúry aj spisovateľov a umelcov, ktorí boli bývalým režimom politicky proskribovaní v období normalizácie či v dôsledku svojho náboženského alebo iného presvedčenia, a to v období, keď spomedzi médií a tobôž vtedajších politikov takúto odvahu prejavoval málokto.

2) Literárny týždenník bol prvým médiom v celej bývalej Česko-slovenskej republike, ktoré uverejnilo vyhlásenie Verejnosti proti násiliu s deklarovaným podporným postojom a podporovalo všetky demokratizačné úsilia VPN v čase, keď vôbec nebolo zrejmé, ako sa politická situácia vyvinie a aké to môže mať dôsledky pre redakciu, a na báze demokratizačných zmien v našej spoločnosti jeho redakcia stála tak v novembri 1989, ako aj v nasledujúcom období, hoci už aj vtedy Literárny týždenník zároveň vyžadoval aj napĺňanie práv slovenského národa v duchu rovnoprávnosti oboch štátotvorných národov vtedajšej ČSSR a nevyhnutnosť systematickej podpory pôvodnej slovenskej kultúry a vzdelanosti ako základu kultúrnosti celej spoločnosti a rozvoja autentického vedomia jej príslušníkov.

3) Literárny týždenník ako platforma progresívnej slovenskej literárnej, umeleckej, kultúrno-spoločenskej i vedeckej inteligencie po novembri 1989 stál na čele zápasov o napĺňanie národno-štátnych záujmov Slovákov, zvrchovanosti Slovenskej republiky a zavŕšenia týchto úsilí vznikom súčasnej demokratickej Slovenskej republiky v roku 1993, ktorú podporoval i v nasledujúcich rokoch jej existencie a podporuje dodnes, a to aj v otázkach jej začlenenia do spoločenstva štátov Európskej únie a kooperácie s ním, keďže slovenský národ a jeho kultúru vnímame ako trvalú súčasť európskeho kultúrneho a politického priestoru.

4) Literárny týždenník – v kontexte bulvárnych printových a osobitne aj elektronických médií na Slovensku, ktoré spravidla vysielajú programy plné násilia, propagujú egoizmus a tak šíria nekultúrnosť, ba i neznášanlivosť alebo sú príznačné svojou politickou predpojatosťou – predstavuje aj v súčasnosti autentickú intelektuálnu platformu presadzujúcu hodnoty kultúrnosti, humanizmu, demokracie a zvrchovaného občianskeho vedomia, ktoré má právo na neskresľovanú informovanosť a kritické i sebakritické reflektovanie skutočnosti.

Všetky tieto hodnoty, ktoré Literárny týždenník šíri od svojho vzniku a chce šíriť aj v nasledujúcom období, si, pravdaže, neprotirečia s poslaním časopisu vytvárať aj kritickú platformu, pretože práve to vždy bolo a má byť vlastné intelektuálnej obci a osobitne spisovateľskému stavu ako jeho nezameniteľné poslanie. Platformu podrobujúcu analytickému a kritickému pohľadu na procesy v našej spoločnosti, zároveň však aj hľadajúcu nové koncepty a riešenia v prospech rozvoja celej občianskej spoločnosti Slovenskej republiky a osobitne našej pôvodnej kultúry, ktorú považujeme za duchovný základ a hodnotovú platformu celej slovenskej spoločnosti.

Vážený pán minister,

každý, kto číta Literárny týždenník, vie, že v ňom, a to osobitne aj v období ostatného roka, neboli a nie sú uverejňované žiadne príspevky, ktoré by šírili myšlienky akejkoľvek rasovej, náboženskej, etnickej, národnostnej či inej ľudskej neznášanlivosti. Napokon, je to aj v intenciách napĺňania stanov nášho spolku, ktoré sme prijali na členskom zhromaždení 28. 5. 2014, keďže v nich sú hodnoty tolerancie a spolupráce – popri úcte k tradíciám – postavené do popredia.

Súčasná redakcia a redakčná rada časopisu, ktorej členmi sú viaceré významné osobnosti slovenského literárneho a kultúrno-spoločenského života s publikačnou činnosťou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, sa usiluje z Literárneho týždenníka vytvárať médium so základným cieľom informovať, skultúrňovať a demokratizovať slovenskú spoločnosť, šíriť hodnoty autentickej pôvodnej literatúry a umenia a osobitne aj autentického myslenia tvoriaceho svojbytného suverénneho občana, bez ktorého je moderná – kultúrna spoločnosť SR nemysliteľná.

Preto sa domnievame, že práve také médium, akým je Literárny týždenník, aj s ohľadom na jeho nekomerčné zameranie, principiálnu otvorenosť rozličným názorovým prúdom a hodnototvorné poslanie, by si zaslúžilo oveľa širšiu podporu zo strany slovenskej spoločnosti – o to väčšmi, že v súčasnom nevyváženom mediálnom prostredí Slovenskej republiky sa nezaslúžene nachádza v minoritnom postavení.

Vážený pán minister,

Sme radi, že ministerstvo kultúry a Vy osobne si plne uvedomujete zástoj Literárneho týždenníka v našom spoločenskom a kultúrnom živote a že to zodpovedajúcim spôsobom vyjadrujete aj v podobe grantovej podpory nášho periodika. Je to na prospech našej kultúry a umenia, najmä však pôvodnej slovenskej literatúry.

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov

Bratislava 26. júna 2014

(In: Literárny týždenník 25 – 26/2014. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2014, s. 3.)