Odišiel kultúrny historik, výtvarník a básnik VILIAM SOKOLÍK

04.02.2021 08:04

V požehnanom veku deväťdesiatich troch rokov odišiel do več­nosti významný kultúrny historik, výtvarník a básnik PhDr. VILIAM SOKOLÍK (* 20. 11. 1927 Vrútky– † 24. 1. 2021 Marin). Svoje posla­nie v živote spočiatku plnil ako evanjelický kňaz (1952– 1958), ne­skôr pôsobil ako knihovedec, bibliograf, vydavateľ a archivár v Ma­tici slovenskej v Martine.

Poznatky a skúsenosti zo svojej práce zú­ročoval v odborných publikáciách (Zbojov o pokladnicu slovenskej kultúry, 1966; Peter Jilemnický– novinár a redaktor..., 1971; Nepí­sané pamiatky Matice slovenskej, 1972; Obrazový archív 1– 2, 1989– 1994). Citovo boha­tý osobný život zobrazoval v básnických skladbách– kronikách, prostredníctvom lyrických i epicko-reflexívnych textov (Odpustenie, 1999; Fragmenty tatranskej epištoly, 2000; Z mo­jej studne, 2001; Ozveny srdca, 2002; Moje melódie, 2004; V zajatí klávesov, 2005; Nedo­končená kantáta, 2016). Ako významný amatérsky výtvarník– maliar a grafik sa prezentoval mnohými výstavami a túto stránku svojho bohatého diela stvárnil v publikácii Výtvar­ný autodidakt (2018). V rukopise ostáva kniha spomienkových básnických textov Dozvuky.

Slovenská kultúrna verejnosť stráca neúnavnú a činorodú osobnosť, ktorej dielo sa zapi­suje nezmazateľne do zoznamu nášho kultúrneho dedičstva. Česť jeho pamiatke!

-pm-

 

Odišiel VILIAM SOKOLÍK

Do  spomienok muža
fúkol vietor vekov
a  riadne ich postrapatil.
Pozahýbal rožky
zažltnutých listov,
pokrčil krehké stránky
zápisníka.
Ťažko sa zošívajú
spomienky
étericky nestále,
ako ortuť tekavé.
Miznú v  hĺbkach
hasnúcich ľudských
spomienok.
Čo ich zadrží?
Kto ich zachová?

(Peter Mišák; namiesto redakčnej poznámky v  publikácii Nedokončená kantáta)

 

Foto: www.matica.sk