NOVÁ ZBIERKA NA PODPORU VYDÁVANIA Literárneho týždenníka 2021/2022: Literárny týždenník vychádzal v  prvom štvrťroku 2021 len vďaka príspevkom darcov

26.05.2021 16:47

Ďakujeme darcom, ktorí sa zapojili do minuloročnej finanč­nej zbierky na podporu tvorby, vydávania a distribúcie časopisu, pretože Literárny týždenník sme od januára do apríla 2021 mohli neprerušene vydávať iba vďaka ich obetavosti, keďže 7 106,73 € z celkovej vyzbieranej sumy 7 122,20 € (čistý výnos) sme po­užili na úhradu faktúr zatlač LT č. 1 – 2/2021 až 13– 14/2021; zostatok na účte zbierky je 566,47 €.

Vzhľadom na to, že súčasná zložitá situácia Literárneho týždenníka (LT), ktorú zapríčinilo osobitne tohtoročné rozhodnutie Fondu na podporu umenia o pridelení dotácie LT na rok 2021 v sume len 40-tis. eur, teda o 3-tis. eur niž­šej, ako bola na rok 2020 (43-tis. eur), a až o tretinu nižšej, ako bola v roku 2019 (60-tis. eur), ako aj obmedzenie priameho predaja časopisu v dôsledku minuloročných protipandemických opatrení, spôsobuje dlhodobo krízovú situáciu v zabezpečení tvorby a vydávania LT v jeho dvojtýždňo­vej periodicite aj v roku 2021 – požiadali sme o registráciu novej finančnej zbierky.

MV SR už zbierku zapísalo do registra 5. 5. 2021 pod č. SVS-OVS2-2021/017565-002 pod názvom ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022.

Zbierka potrvá od 15. 5. 2021 do 14. 5. 2022.

Finančné prostriedky sa môžete poukazovať na účet IBAN

SK78 75000000004028917310.

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov a osobitne aj členov Spolku slovenských spisovateľov, aby finančne podporili Literárny týždenník v krízovej situácii, a tak pomohli vytvo­riť pod mienky na zabezpečenie základných nevyhnutných po­trieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zacho­vať jeho dvojtýždennú periodicitu v roku 2021.

***

Zbierka má podľa metodiky Ministerstva vnútra SR (MV SR) všeobecne prospešný účel: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podľa zákona č. 162/2014Z. z. o verejných zbierkach – a požiadala o ňu Kultúr­no-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov.

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.