Nová publikácia Trnava 1238 – 2018... úspešný európsky príbeh...

16.09.2020 13:53

Jedným z významných podujatí v roku 780. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnave bolo aj vydanie zborníka Trnava 1238 – 2018... úspešný európsky príbeh... Súbor príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie vyšiel síce pred dvoma rokmi, ale súhrn rozličných udalostí mal za následok skutočnosť, že sa ho podarilo uviesť medzi čitateľov až 2. septembra 2020. Prezentácia knihy bola pilotným projektom trnavských Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Desiatky záujemcov sa zišli v historických priestoroch kláštora Rehole menších bratov františkánov. Brat Filip, OFM, jeden zo spoluautorov rozsiahleho zborníka, uvítal na domácej pôde trojicu významných hostí: docenta Juraja Roháča z Katedry archivníctva a pomocných vied historických z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, riaditeľku Štátneho archívu v Trnave Júliu Ragačovú a riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho Pavla Tomašoviča, ktorý sa zhostil úlohy moderátora historického príbehu Trnavy vyskladaného z viery v budúcnosť... (ČÍTAŤ VIAC)

Prezentácia publikácie Trnava 1238 – 2018.
Zľava Pavol Tomašovič, Júlia Ragačová, Brat Filip
a profesor Juraj Roháč. Foto: autorka