Na členskej schôdzi nitrianskej odbočky SSS odovzdal predseda SSS M. Bielik pamätný list prof. Jozefovi Vladárovi

18.02.2014 00:00

Dňa 27. januára 2014 sa uskutočnila členská schôdza nitrianskej odbočky v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa, na ktorej predseda SSS Miroslav Bielik odovzdal pamätný list dlhoročnému eminentnému členovi SSS prof. Jozefovi Vladárovi pri príležitosti jeho 80. narodenín. Vyzdvihol jeho jedinečný prínos pre slovenskú archeológiu, historiografiu, najmä jeho publikačnú činnosť a osobitne aj editorskú aktivitu pri tvorbe a vydávaní Almanachu Nitra. K jubileu mu zablahoželali aj J. Tazberík, J. Zavarský a ďalší členovia SSS. Na schôdzi hodnotili činnosť odbočky, zvolili si trojčlenný výbor, novú tajomníčku odbočky – doc. PaeDr. Zuzanu Kováčovú, PhD., a schválili plán aktivít na rok 2014.

V mene Spolku slovenských spisovateľov, ktorého je prof. Jozef Vladár dlhoročným členom, úprimne blahoželáme.

(RLT)

Predseda SSS Miroslav Bielik (vľavo) a prof. Jozef Vladár na členskej schôdzi nitrianskej odbočky SSS