MOŽNOSŤ INZERCIE V LITERÁRNOM TÝŽDENNÍKU

12.05.2022 11:47

V úsilí podporiť základné podmien­ky na tvorbu a vydávanie Literárneho týždenníka (LT), časopisu Spolku slo­venských spisovateľov, ktorý sa ocitá v mimoriadne zložitej finančnej situácii, spôsobenej neposkytnutím dotácie pre LT Fondom na podporu umenia (PFU) na rok 2022, ako aj poklesom jeho stánkového predaja pre protipandemické opatrenia v uplynulých rokoch, ponúkame podnikate­ľom, organizáciám, inštitúciám a iným subjektom, ktoré majú záujem podporiť náš časopis, možnosť inzercie.

Inzertné strany, ak sa nám podarí zabezpečiť inzerentov, budeme zaraďo­vať na samostatný list do stredu vyda­nia – nad rámec 16-stranového rozsahu LT, aby sme čitateľov neukrátili o obsah časopisu.

Samozrejme, radi uprednostní­me inzerciu z oblasti kultúry, či už vydavateľské ponuky, programy kultúrnych podujatí, alebo ponuky cestovného ruchu, kultúrnej turistiky a pod., nie je to však podmienkou.

V prípade opakovanej inzercie sa dá dohodnúť zľava.

Obraciame sa na všetkých našich čita­teľov a osobitne na členov Spolku sloven­ských spisovateľov, jeho predstavenstva a odbočiek, ako aj na všetkých sloven­ských spisovateľov, publicistov, umelec­kých tvorcov, vedcov a miestnych vzde­lancov, manažérov kultúry či osvetových pracovníkov, teda na celú slovenskú kul­túrnu verejnosť, aby o možnosti inzercie v Literárnom  týždenníku informovali svo­jich známych, ktorí by ju mohli využiť, a tým podporiť náš časopis v neľahkej si­tuácii, v ktorej sa nachádza.

Išlo by o záslužný filantropický počin, keďže náš časopis má nekomerčný charakter – primárne sa venuje literatúre, umeniu, kultúre, vede, reflexii kultúrno-spoločenských problémov.

Za pomoc a podporu ďakujeme.

Redakcia

Cenník inzercie

Formát časopisu:

67,0 cm (výška) x 31,5 cm (šírka)

Celá strana: 2 000 €

Polovica strany: 1 000 €

Štvrtina strany: 500 €

Inzercia je plnofarebná.

Poznámka:

Redakcia si vyhradzuje právo od­mietnuť inzerát, ktorý by bol vrozpo­re shodnotovým zameraním časopi­su alebo etickým konaním či dobrý­mi mravmi.

 

***

Fakturačné údaje:
Názov: Literárny týždenník, časopis Spolku slovenských spisovateľov
Vydavateľ: Kultúrno-literárna akadémia, n. o.
Adresa: Laurinská 2, 815 87 Bratislava
IČO: 50589148
Bežný účet: SK81 7500 0000 0040 2392 5442