Možnosť inzercie v Literárnom týždenníku

10.09.2021 10:48

V úsilí podporiť základné podmienky na tvorbu a vydá­vanie Literárneho týždenníka (LT) – časopisu Spolku sloven­ských spisovateľov – v neľah­kých podmienkach, ktoré spô­sobuje najmä opakované krátenie dotácie pre časopis Fondom na podporu umenia i pokles jeho stánkového predaja v dôsledku pandemickej situácie, ponúka­me podnikateľom, organizáci­ám, inštitúciám a iným subjek­tom, ktoré majú záujem podpo­riť náš časopis, možnosť inzer­cie.

Inzertné strany, ak sa nám podarí zabezpečiť inzerentov, budeme zaraďovať na samo­statný list do stredu vydania – nad rámec 16-stranového rozsa­hu LT, aby sme čitateľov neukrá­tili o obsah časopisu.

Inzercia môže byť plnofareb­ná.

Samozrejme, radi uprednost­níme inzerciu z oblasti kultú­ry, či už vydavateľské ponuky, programy kultúrnych podujatí a pod., nie je to však podmien­kou.

Obraciame sa na všetkých na­šich čitateľov a osobitne na čle­nov Spolku slovenských spi­sovateľov, jeho predstavenstva a odbočiek, ako aj na všetkých slovenských spisovateľov, pub­licistov, umeleckých tvorcov, vedcov a miestnych vzdelan­cov, manažérov kultúry či osve­tových pracovníkov, teda na ce­lú slovenskú kultúrnu verejnosť, aby o možnosti inzercie v Lite­rárnom týždenníku informova­li svojich známych, ktorí by ju mohli využiť, a tým podporiť náš časopis v neľahkej situácii, v ktorej sa nachádza.

Za pomoc a podporu ďaku­jeme.

Redakcia

 

Cenník inzercie v časopise

Formát časopisu: 670 cm (výška) x 310 cm (šírka)

Celá strana: 3 000 eur

Polovica strany: 1 500 €

Štvrtina strany: 1 000 €

Poznámka: Redakcia si vy­hradzuje právo odmietnuť in­zerát, ktorý by bol v rozpore s hodnotovým zameraním ča­sopisu, alebo etickým konaním, či dobrými mravmi.