Mons. VILIAM JUDÁK, nitriansky biskup

26.08.2021 09:05

Ctení členovia Spolku slovenských spisovateľov,

dovoľte, aby som Vás touto formou pozdravil a zaželal Vám tvorivé a obohacujúce stretnutie.

Nech Vašu šľachetnú činnosť aj naďalej posilňuje hrdé vedomie, že slovanské teda i slovenské písomníctvo sa začalo od svojho prvopočiatku objavovať vo vyspelej podobe späté s pôsobením solúnskych bratov sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda. Oni okrem základného prínosu, ktorý pre začiatok v tejto oblasti predstavuje preklad Biblie a liturgických a zákonodarných textov, vložili do rodiacej sa našej literatúry ako cenný dar, aj niekoľko drahokamov vlastnej literárnej tvorby. Medzi ne patrí aj Konštantínov Proglas, ktorý je pokladaný za našu najstaršiu literárnu pamiatku a ktorý sa vyníma ako osobitné dielo vysokej literárnej hodnoty. Za jeho literárnymi kvalitami sa skrýva však v prvom rade hlboký duchovný odkaz.

My všetci sme povolaní pokračovať a rozvíjať toto dielo a svedomito aj s radosťou ťahať brázdy národa, dnes i do budúcnosti ako strážcovia ducha a tohto vzácneho dedičstva.

Nech Vás v tomto úsilí požehnáva Pán!

S úctou

Mons. Viliam Judák, v. r.

nitriansky biskup

Nitra, 14. júla 2021