Matičiari si pripomenuli ANDREJA SLÁDKOVIČA

10.09.2021 11:08

V roku 2020 si kultúrna verejnosť na Sloven­sku zaspomínala na „pohronského slávika“ Andre­ja Sládkoviča (30. marca 1820 Krupina) pri príle­žitosti 200. výročia jeho narodenia. Matica slo­venská v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Hrochoť si túto skutočnosť plánovala slávnost­ne pripomenúť nakultúrno-duchovnom podujatí v apríli 2020 v uvedenej podpolianskej obci. Pan­démia COVID-19 neumožnila plánované podujatie uskutočniť nielen 19. apríla, ale ani 4. októbra 2020.

Napokon až11. júla 2021 sa podujatie pod ná­zvom ANDREJ SLÁDKOVIČ: básnik– matičiar– evanjelický kňaz uskutočnilo v evanjelickom kos­tole v Hrochoti s cieľom pripomenúť si duchov­né posolstvo tejto významnej osobnosti slovenské­ho národa– predstaviteľa slovenského literárneho romantizmu, štúrovského básnika, prekladateľa, kritika literárnych a dramatických prác, matičiara a ev. kňaza Andreja Braxatorisa, známeho pod li­terárnym menom Andrej Sládkovič.

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slo­venskej v Banskej Bystrici sa rozhodli pre poduja­tie v Hrochoti, kde A. Sládkovič začínal svoje kňaz­ské poslanie, o čom zanechal svedectvo jeho živo­topisec Ľudovít Grossmann v Nákrese života: „Ako prospešné bolo pre nášho Sládkovičovho ducha, že sa na niekoľko rokov v Hrochoti (pozn.: 1847 – 1856) pobavil. Tu mal príležitosť poznať a vžiť sa do pôvodnej a prirodzenej povahy a rýdzosti slo­venského ľudu...“

Podujatie svojou návštevou poctili poslankyne NR SR Ľ. Laššáková a A. Záborská, predseda SZPB

P. Sečkár a ďalší hostia. V programe vystúpil he­rec a recitátor Juraj Sarvaš, ktorému k vzácnemu životnému jubileu zablahoželal 1. podpredseda MS Marek Hanuska a odovzdal mu pamätnú medai­lu MS, starosta Hrochote Marian Mazúch a zboro­vá farárka Beata Šalamun Fraňová. J. Sarvaš verše svojho obľúbeného Sládkoviča zarecitoval z Marí­ny Detvana a zaspomínal si na niektoré vybrané udalosti zo šírenia básnického slova. V programe vystúpili miestni folkloristi z FS Hrochoťan, naprí­klad aj piesňou More vyschne na text A. Sládkovi­ča. Žiaci z DFS HUČAVA zasa okrem ľudovej ľú­bostnej piesne netradične predstavili A. Sládkoviča a jeho odkaz pre súčasnú mladú generáciu. Do poeticky ladeného programu po skončení evanjelic­kých služieb Božích vhodne zapadla aj hra na fuja­re v podaní známeho fujaristu Vladimíra Homolu. Po záverečnej piesni Kto za pravdu horí si prítom­ní uctili pamiatku Andreja Sládkoviča položením venca k pamätnej tabuli na budove „starej“ fary, v ktorej si následne pozreli ukážky hrochotského folklóru a niektorých Sládkovičových predmetov.

JÚLIUS LOMENČÍK