Margita Ivaničková: Pocta pre jubilanta ADOLFA KOBELU

03.11.2021 06:44

Členovia výboru odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Trenčianskeho kraja Margita Iva­ničková, Štefan Gardoň a Janka Poláková s radosťou osobne v Borčiciach navštívili člena SSS jubilanta ADOLFA KOBELU. Ženám sa ohľaduplne zvyčajne blahoželá k „významnému“ životnému jubileu, ale pán Kobela sa dožil obdivuhodných 85 rokov v ešte obdivuhodnejšej psychickej kondícii. Aj o generácie mladšie ročníky môžu jubilantovi žičlivo závidieť tvorivú aktivitu, neuveriteľnú pamäť a najmä zanie­tenosť pre pravdu a lásku k slovenskému národu.

Hostia odovzdali jubilantovi Čestnú poctu SSS, podpísanú aj nedávno zosnulým predsedom SSS Mi­roslavom Bielikom, ktorý sa, žiaľ, tejto osobnej náv­števy už nedožil, a tajomníkom SSS Štefanom Ci­from. Gratulanti mu odovzdali o. i. výtlačok prvé­ho čísla novovznikajúceho magazínu odbočky SSS Trenčianskeho kraja s názvom Literárna studňa, v ktorom má jubilant zverejnený medailón. Adolfo­vi Kobelovi online (počas tefefonického hovoru) za­blahoželal osobne aj tajomník SSS a šéfredaktor Li­terárneho týždenníka Š. Cifra.

Mgr. Adolf Kobela má v svojich biografických aj bibliografických údajoch mnoho prívlastkov. Je to historik, pedagóg, spisovateľ, vlastenec, ale predo­všetkým veľmi cenný človek. Narodil 25. júla 1936 v Bolešove, v roku 1958 sa usadil v Borčiciach, kde doteraz žije a tvorí, má dve dcéry Darinu a Ľubicu.

Adolf Kobela (v popredí) s Margitou Ivaničkovou (vľavo),
Štefanom Gardoňom-Kaštýľskym a Jankou Polákovou
Foto: archív autorky

Aj napriek zdravotnému obmedzeniu stále ak­tívne spolupracuje so  študentmi, diplomantmi, dok­torandmi. Jeho poznatky sú o to cennejšie, že vďa­ka neuveriteľnej pamäti presne rozoznáva deformo­vanie historických faktov azosobne nažitého vie, že premnohé udalosti sa odohrali inak, ibaže verej­nosti sa tieto fakty cielene zneprístupňujú a zaml­čiavajú.

Pán jubilant, milý, vzácny a inšpiratívny človek! Ak čitateľ pozorne vníma jeho odkaz, musí si všim­núť, žepán Adolf Kobela sa celý život rozdáva. Celý život pomáha, povzbudzuje. Celý život miluje Slo­vensko a slovenský národ. Celý život sa usiluje, aby sme nielen nestratili, ale vytrvalo budovali hodno­ty, ktoré pomáhajú národom prežiť– vieru, vzťah k rodine, vlasti, vzťah k poctivej práci i k poctivé­mu prístupu k životu.

Jubilantovi želáme pevné zdravie, pevné objatie rodiny, priateľov a ešte mnoho závideniahodnej ži­votnej energie a tvorivosti.

Pán Človek– blahoželáme a ďakujeme vám, že ste.

MARGITA IVANIČKOVÁ,

tajomníčka odbočky SSS v Trenčianskom kraji