Literárny týždenník vychádzal v prvom štvrťroku 2021 len vďaka príspevkom darcov do zbierky – Nová zbierka na podporu vydávania LT 2021/2022

13.05.2021 12:33

Ďakujeme darcom, ktorí sa zapojili do finančnej zbierky Za­chráňme Literárny týždenník! na podporu tvorby, vydávania a distribúcie časopisu, ktorú organizovala od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021 Kultúrno-literárna akadémia, n. o., ako vydavateľ Literár­neho týždenníka (LT) – so 100-percentnou účasťou Spolku slo­venských spisovateľov.

Čistý výnos zbierky predstavoval 7 122,20 €, z neho sme uhradili faktúry za tlač Literárneho týždenníka č. 1 – 2/2021 až 13 – 14/2021 sumu 7 106,73 €; zostatok na účte zbierky je 566,47 €.

 

Literárny týždenník sme od januára do apríla 2021 mohli ne­prerušene vydávať iba vďaka obetavosti darcov, keďže by sme nemali z čoho uhradiť náklady na jeho tlač. Faktúry za tlač časopi­su v prvých štyroch mesiacoch tohto roka sme museli uhradiť z vý­nosu zbierky preto, že schválená dotácia Fondu na podporu umenia (FnPU) na LT na rok 2021 vo výške 40-tisíc eur prišla na účet KLA opäť oneskorene – až 4. mája tohto roka. Poskytnutá dotácia je pri­tom znížená o 3-tisíc eur v porovnaní rokom 2020 a o 20-tisíc v po­rovnaní s rokom 2019, v ktorom nám FnPU poskytol dotáciu 60-ti­síc eur, čo sú minimálne náklady na tvorbu, vydávanie a distribú­ciu Literárneho týždenníka v dvojtýždennej periodicite.

Podporu všetkých darcov si osobitne vážime.

 

Nová zbierka na podporu vydávania LT 2021/2022

Prostriedky pozostávajúce z dotácie FnPU pre Literárny týždenník (LT) na rok 2021 vo výške 40-tis. eur aj s čistým výnosom zbierky z ro­ku 2020/21 vo výške 7 122,20 € sú, žiaľ, na vydávanie LT v dvojtýžden­nej periodicite nepostačujúce.

Preto KLA požiadala o vyhlásenie novej „Zbierky na podporu vydávania LT 2021/2022“, pretože potrebujeme zabezpečiť minimálne ďalších 13-tisíc eur, aby sme zabezpečili nevy­hnutné náklady na vydávanie, tvorbu a distribúciu LT, ktoré sú 60-tisíc eur. Dôvodom sú aj negatívne dôsledky nepriaznivého „pandemického“ roka, najmä pokles predaja časopisu v stánkoch a obchodných centrách.

Z uvedených dôvodov Kultúrno-literárna akadémia, n. o., ako vydavateľ Literárneho týždenníka, požiadala MV SR 26. 4. 2021 o Zápis do registra verejnej zbierky na všeobecne prospešný účel: a) rozvoj a ochrana duchov­ných hodnôt a b) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

MV SR ju do registra zapísalo 5. 5. 2021 pod č. SVSOVS22021/017565002.

Zbierka potrvá od 15. 5. 2021 do 14. 5. 2022.

Finančné prostriedky sa dajú poukazovať na účet IBAN SK78 7500 0000 0040 2891 7310.

Ďakujeme za podporu vydávania Literárneho týždenníka.

 

Miroslav Bielik          Pavol Dinka                               Štefan Cifra
riaditeľ KLA                 predseda správnej rady KLA       šéfredaktor LT