Literárny týždenník v Ars litera na rádiu Devín (5. 5. 2021) – Redaktor Ars litery BORIS BRENDZA sa zhovára o Literárnom týždenníku, časopise Spolku slovenských spisovateľov, s jeho šéfredaktorom ŠTEFANOM CIFROM

30.06.2021 14:08

Vypočujte si reláciu Ars litera na rádiu Devín zo stredy 5. mája 2021, ktorá sa venuje Literárnemu týždenníku.

Redaktor Ars litery BORIS BRENDZA sa zhovára o Literárnom týždenníku, časopise Spolku slovenských spisovateľov, s jeho šéfredaktorom ŠTEFANOM CIFROM.

Rozhovor sa dá vypočuť TU.

***

(Zverejnené: 5. 5. 2021; Aktualizované 30. 6. 2021)

V stredu 5. mája 2021 sa redaktor relácie Ars litera na rádiu Devín BORIS BRENDZA zhováral o Literárnom týždenníku (LT), časo­pise Spolku slovenských spisovateľov (SSS), s jeho šéfredaktorom ŠTEFANOM CIFROM.

V rozhovore Š. Cifra priblížil vznik ča­sopisu (1988) pod vedením literárneho vedca a kulturológia VINCENTA ŠABÍKA, pripo­menul nebývalo progresívny obsah LT v obdo­bí pred novembrom 1989, keď LT ako platfor­ma slovenských spisovateľov, vedcov a umel­cov cielene otváral vtedy nežiaduce témy ži­votného prostredia, národnoemancipačného postavenia Slovákov v histórii (okrúhly stôl Slováci a Česi v roku osemnástom) i vo vtedaj­šej federácii a keď sa v článku heraldika La­dislav Vrtela odvážne postavil za návrat slo­venského znaku dvojkríža na trojvrší do štát­nej symboliky bývalej federácie. Zároveň vra­cal do života proskribované osobnosti, otvá­ral demokratizačné procesy, privítal aj Než­nú revolúciu. Š. Cifra poukázal na nezameni­teľný postoj LT, keď ako jedno z mála médií – pod vedením V. Šabíka i ďalších šéfredak­torov ĽUBOŠA JURÍKA a PAVLA ŠTEV­ČEKA – napomáhal suverenizáciu slovenské­ho národa anašej kultúry, podporoval všetky hnutia a strany, ktoré ju presadzovali, zaslúžil sa oúspešné prijatie zákona o štátnej symbo­like Slovenskej republiky (SR) s dvojkrížom na trojvrší (1. 3. 1990), Deklarácie o zvrchova­nosti SR (17. 7. 1992), Ústavy SR (1. 9. 1992) v SNR a podporil vznik samostatnej SR.

V ďalšej časti rozhovoru sa Š. Cifra veno­val súčasnej redakcii, ktorá sa usiluje nadväzo­vať na najlepšie tradície LT, upozornil nanevy­hovujúce podmienky jej práce, najmä preopa­kovane znižovanú dotáciu na vydávanie LT od Fondu na podporu umenia, že časopis tvo­ria iba s PAVLOM DINKOM a DUŠANOM MIKOLAJOM (vizuálne umenie), oboma vy­nikajúcimi redaktormi, publicistami a autormi literatúry faktu, a za pomoci vedenia SSS, je­ho predsedu MIROSLAVA BIELIKA a členov predstavenstva a SSS, ako aj stálych prispie­vateľov, s externou jazykovou redakciou a gra­fikou. Osobitne poďakoval darcom za zbier­ku na podporu LT, bez ktorej by časopis v pr­vom štvrťroku 2021 ani nevychádzal. Š. Cifra upozornil aj na nelichotivú situáciu partner­ských Slovenských pohľadov po krátení dotá­cie pre Maticu slovenskú a na znefunkčňova­nie Literárneho fondu tzv. „zdobrovoľnením“ dvoch percent z honorárov a iné pálčivé témy.

Rozhovor je v archíve Slovenského rozhla­su (TU).