LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020 (Uzávierka: 21. 8. 2020)

11.03.2020 07:23

Trnavský samosprávny kraj, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí

LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020

Žánre:

1) poézia,

2) próza.

Vekové kategórie:

1. kategória: od 15 – 18 rokov;

2. kategória: od 19 – 40 rokov;

3. kategória: nad 40 rokov.

Pravidlá súťaže:

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky alebo Slovák žijúci v zahraničí s prácami v slovenskom jazyku, ktoré doteraz neboli publikované ani prihlásené do inej súťaže.

2. Téma prác je ľubovoľná.

3. Každý autor môže zaslať práce do oboch kategórií súťaže – najviac 5 básní, 2 prózy. Rozsah jednej práce nesmie presiahnuť 5 normostrán (1 normostrana = 1 800 znakov s medzerami).

4. Súťaž je neanonymná. Každá práca musí obsahovať: meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail), vek autora.

5. Súťažné práce treba zaslať písomne v 4 papierových kópiách na adresu:

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, poštový priečinok 29, 918 20 Trnava.

V ľavej časti obálky treba uviesť: LITERÁRNY SALÓN TRNAVA 2020.

6. Súťažiaci je povinný priložiť k zasielanému súťažnému príspevku aj vyplnenú prihlášku do súťaže a podpísaný Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťažiacemu, ktorý ku dňu zaslania príspevku do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, podpisuje prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov zákonný zástupca. Potrebné prílohy na vyplnenie nájdete na webovej adrese www.kniznicatrnava.sk/sk/literarny-salon-trnava.

7. Súťažiaci je zároveň povinný poslať príspevky aj elektronickou poštou na adresu: edolnikova@kniznicatrnava.sk. Do predmetu správy treba vpísať LITERÁRNY SALÓN.

8. Uzávierka súťaže je 21. augusta 2020. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v októbri 2020. Autori víťazných prác budú pozvaní na vyhodnotenie poštou, príp. elektronickou poštou. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke knižnice.

9. V oboch kategóriách budú udelené 3 ceny v každej vekovej kategórii. Súčasťou ceny je diplom a vecná odmena. Organizátori ocenia diplomom a knižnou poukážkou v hodnote 100 eur literárnu prácu na tému Moje stretnutie s Jurajom Fándlym (pri príležitosti 270. výročia jeho narodenia).

10. Súťažné práce zhodnotí odborná porota zložená z literárnych kritikov: Zlata Matláková, Alexander Halvoník, Radoslav Matejov.

11. Každá kategória bude hodnotená samostatne.

12. Odborná porota má právo niektoré ceny neudeliť alebo rozdeliť.

13. Rukopisy prác sa nevracajú späť ani na vyžiadanie autorov.

14. Autor zaslaním príspevku dáva súhlas s jeho prípadným zverejnením po náležitom zredigovaní v zborníku súťaže, v médiách a na internetovej stránke organizátora.

15. Viac informácií na www.kniznicatrnava.sk alebo na tel. č. 033/5511782, 0911 098664,

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk.