Literárne snemovanie slovenských spisovateľov v srbskej Vojvodine 2017

25.04.2017 10:02

V sobotu 22. apríla 2017 sa v Báčskom Petrovci uskutočnilo 61. literárne snemovanie. Je to najstaršie literárno-kultúrne podujatie slovenských spisovateľov v srbskej Vojvodine. Na snemovaní sa zúčastnili aj slovenskí spisovatelia, predstavitelia Spolku slovenských spisovateľov v zložení Miroslav Bielik, predseda SSS, Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS, Boris Brendza, šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru Dotyky, a Miroslav Demák, básnik a autor diel pre deti a mládež.

 

Účasť našej delegácie v tomto silnom autorskom i funkcionárskom zastúpení bola nielen vítaná, ale aj veľmi potrebná, pretože hlavným bodom programu snemovania bolo zhodnotenie doterajšej spolupráce SSS s najsilnejšou enklávou slovenských spisovateľov-krajanov žijúcich v zahraničí a spresnenie koncepcie vzájomných stykov vo vydavateľskej oblasti, v účasti na knižných veľtrhoch a pri iných literárno-kultúrnych podujatiach. Súčasťou tejto hodnotiacej a koncepčnej časti bola aj delegácia Združenia srbských spisovateľov na čele s jeho predsedom básnikom Radomirom Andrićom.

Zľava: Nebojša Kuzmanović, Miroslav Bielik, Radomir Andrić, Zdenka Valentová-Belićová a prednášajúci predseda Matice srbskej básnik Dragan Stanić.

Foto: Hlas ľudu

 

 

Kontakty predstaviteľov našej literatúry so slovenskými spisovateľmi-krajanmi totiž celkom zákonite prinášajú aj širší pohľad na domácu národnú literatúru a zároveň vyvolávajú záujem o našu literatúru. Najvýrečnejším svedectvom toho sú práve knižné vydania. V Slovenskom vydavateľskom centre (SVC) v Báčskom Petrovci v posledných dvoch rokoch vyšli napríklad Antológia slovenskej poézie, ktorú zostavil básnik Víťazoslav Hronec, po srbsky viaceré prózy Pavla Vilikovského, výber z lyrickej tvorby Ľubomíra Feldeka Usmievavý otec v preklade do srbčiny i dvojjazyčný (slovensko-srbský) výber z poézie Jaroslava Rezníka Múdrosť jesenného lístia a naopak – vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave vyšli výbery z poézie Martina Prebudilu (3 bodky v dvoch vytiach), Viery Benkovej (Herbár zeme), Miroslavy Dudkovej (Pokrčené verše) a v básnickom pretlmočení zo srbčiny výbery z lyriky Dragana Jovanovića Danilova (Moje presné vidiny), už spomenutého Radomira Andrića (Až na jednu vec) a do tlače boli zadané ďalšie diela. Zahraničný ohlas zaznamenal aj zborník Dunajské elégie, ktorý vznikol na základe kolokvia rovnakého názvu, na ktorom sa zúčastnili spisovateľské delegácie všetkých krajín, cez ktoré preteká Dunaj. Pravidlom sa stalo publikovanie umeleckých textov aj v literárnych periodikách. U nás sú to najmä Slovenské pohľady, Literárny týždenník a Dotyky.

O ďalších plánovaných projektoch sa v referátoch vyjadrili predsedovia oboch  spisovateľských  organizácií i riaditeľ SVC v Báčskom Petrovci Vladimír Valentík. Šéfredaktor Dotykov Boris Brendza vo svojom vystúpení ponúkol priestor v časopise nielen mladým slovenským tvorcom z Vojvodiny, ale aj mladým srbským básnikom a prozaikom.

Druhá časť snemovania mala odborno-vedecký charakter. Jej hlavnou témou bola história slovensko-srbských literárnych vzťahov. Srbskí literárni vedci a historici boli na ňu dobre a objavne pripravení. Tak napríklad Dragan Stanić vo svojom referáte hovoril o vzťahoch nášho Pavla Jozefa Šafárika a srbského historika, knihovníka a národného buditeľa Georgija Magaraševića. Miroslav Aleksić zasa zhodnotil výrazný podiel Slováka Janka Šafárika (synovca P. J. Šafárika) na vzniku a formovaní srbských národných a kultúrnych inštitúcií. Mimoriadne zaujal referát súčasného riaditeľa Srbského národného divadla v Novom Sade Zorana Derića Nová slovenská dráma v srbských prekladoch. Slávnostná časť snemovania bola venovaná jubilujúcim slovenským literárnym tvorcom zo srbskej Vojvodiny a odovzdaniu Ceny „mesačníka pre literatúru a kultúru“ Nový život. Za súbor poviedok ju získala Annamária Boldocká Grbićová. Snemovanie sa uskutočnilo v slávnostnej sále vynoveného Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. V predvečer snemovania v národnostnom vysielaní srbskej televízie Dobrý večer, Vojvodina naživo vystúpili Miroslav Bielik, Jaroslav Rezník a riaditeľ SVC v B. Petrovci Vladimír Valentík.

(Zdroj: -jrs-: Literárne snemovanie, in: Literárny týždenník 15 – 16 z 26. apríla 2017, s.  2)

 

Hlavný partner účasti zástupcov Spolku slovenských spisovateľov na 61. literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci bol Fond na podporu umenia.