Literárne ceny a prémie Literárneho fondu za rok 2019 (uzávierka súťaže 15. 3. 2020)

13.02.2020 17:30

Literárny fond – výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru udelí literárne ceny:

1. Cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2019,

2. Cena Ivana Kraska za slovenský debut (veková hranica do 35 rokov) za rok 2019,

3. Cena Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do maďarčiny za rok 2019,

4. Cena Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku a za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny za rok 2019,

5. Cena Alexandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku a za preklad zo slovenčiny  do rusínčiny za r. 2018 – 2019

***

Do úvahy na udelenie ceny prichádzajú diela z oblasti prózy, poézie a literárnej vedy, esejistiky, literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu a dramatickej tvorby realizovanej v divadle, rozhlase, filme, televízii. Výbor súčasne udeľuje aj prémie pozoruhodným dielam, ktoré neboli ocenené cenou.

Ceny a prémie možno udeliť iba tvorcom, ktorí odvádzajú do LF 2 % príspevky v zmysle Zákona o umeleckých fondoch a majú trvalý pobyt na území SR, za dielo realizované na Slovensku.

V tejto súvislosti sa obraciame na všetky vydavateľstvá krásnej literatúry na Slovensku, ako aj na autorov diel, aby do 15. 3. 2020 poslali návrhy na ocenenie a prémiovanie najlepších knižných diel, ktoré vyšli v roku 2019 v 1. vydaní. Knihy poslané po tomto termíne nebudú akceptované. Návrhy musia obsahovať stručnú charakteristiku diela, osobné dáta a adresu autora.

S návrhmi treba poslať bezpodmienečne tri výtlačky navrhnutého diela na adresu:

Literárny fond

Sekcia pre pôvodnú literatúru

Grösslingová 55

815 40 Bratislava 1

***

Ďalšie informácie:

PhDr. Anna Bédiová

Tel. č.: 32 28 26 23

E-mail: bediova@litfond.sk