Laureátkou Ceny Spolku slovenských spisovateľov za celoživotné dielo za rok 2016 je prof. EVA FORDINÁLOVÁ. Udelili aj Čestné uznania za Kongres Slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou (Budmericie 16. 12. 2016)

18.12.2016 19:23

V piatok popoludní 16. decembra 2016 sa v obnovenom kaštieli v Budmericiach, medzi spisovateľmi známom ako Domov slovenských spisovateľov, uskutočnilo slávnostné rozšírené zasadanie Predstavenstva SSS, na ktorom predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik odovzdal Cenu za celoživotné dielo prof. PhDr. Eve Fordinálovej, CSc., a čestné uznania členom SSS, ktorí sa zaslúžili o prípravu, organizáciu a úspešný priebeh Kongresu Slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. 9. 2016 v Trenčianskych Tepliciach.

Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotnú tvorbu za rok 2016 si prevzala prof. Eva Fordinálová

Prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc., získala najvyššie ocenenie Spolku slovenských spisovateľov – Cenu za celoživotné dielo, najmä za literárnovedné a literárnohistorické diela o Jánovi Hollom, Antonovi Bernolákovi, Ľudovítovi Štúrovi a iných, ako aj za jej ostatné dielo Odklínanie Vajanského: K 100. výročiu úmrtia, v ktorých predstavuje osobnosti slovenskej histórie bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť či ideovú rozdielnosť – z pohľadu ich prínosu pre slovenský národný život, zápasy o slovenský spisovný jazyk, kresťansko-národný základ našej literatúry a kultúry v domácom i v európskom kontexte. Cenu prof. E. Fordinálovej, ktorá sa 17. 12. dožila vzácneho jubilea, odovzdal predseda SSS Miroslav Bielik. Laudátio ocenenej spisovateľky, dlhoročnej členky SSS, predniesol Štefan Cifra. Laureátka sa poďakovala za ocenenie a uviedla, že Cenu SSS za celoživotné dielo nepokladá za bodku za svojou literárnovednou činnosťou, ale naopak, že pre ňu predstavuje vzpruhu do ďalšej činnosti. Cenu za celoživotné dielo za rok 2016 získal v júni t. r. aj spisovateľ a bývalý prezident Rudolf Schuster.

 

Udelili Čestné uznania za pozoruhodné tvorivé činy a príspevky v čase Kongresu Slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. 9. 2016 v Trenčianskych Tepliciach

V čase Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016 a po jeho uskutočnení Predstavenstvo SSS schválilo na návrh predsedu SSS udelenie čestných uznaní členom SSS i zástupcom spoluorganizátorov, ktorí sa osobnou angažovanosťou zaslúžili o jeho prípravu, organizáciu a úspešný priebeh. Niektorí z nich si prevzali ocenenia priamo na kongrese. Na slávnostnom zasadaní v Budmericiach odovzdal predseda SSS Čestné uznania za pozoruhodné tvorivé činy a príspevky v čase kongresu ďalším z nich: Viliamovi Apfelovi, Antonovi Hrnkovi, Antonovi Hykischovi, Jánovi Kačalovi, Otakarovi Kořínekovi, Júliusovi Lomenčíkovi, Bystríkovi Šikulovi, Dušanovi Kernému, Jozefovi Závarskému a Jozefovi Vladárovi. Čestné uznania za pozoruhodné tvorivé činy a príspevky pri koncipovaní záverov Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach 22. a 23. 9. 2016 získali Pavol DinkaŠtefan Cifra. Čestné uznanie za organizačnú činnosť pri príprave a organizovaní kongresu si prevzala odborná pracovníčka sekretariátu SSS Martinu Nemsilajová, ktorej za obetavú prácu M. Bielik osobitne poďakoval.

Oceneným blahoželáme.

-red-