Komuniké zo zasadnutia Rady Spolku slovenských spisovateľov dňa 15. 2. 2018

28.02.2018 07:01

Rezonancia spisovateľského kongresu

Rada Spolku slovenských spisovateľov (RSSS) ako poradný orgán zriadený predsedom SSS z najskúsenejších čestných a riadnych členov Spolku na riešenie osobitných otázok spolkovej činnosti a jej spoločensko-kultúrneho smerovania posúdila na svojom stretnutí 15. 2. 2018 v Bratislave prípravu a realizáciu aktivít SSS v roku 2018, v ktorom si pripomíname osudové medzníky slovenskej štátnosti – 25. výročie zrodu Slovenskej republiky, 100 rokov od vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov, ako aj 170. výročie zrodu prvého národného politického programu Slovákov (Žiadosti slovenského národa) a prvého vyhlásenia slovenskej nezávislosti (19. 9. 1848) –, ďalej 30. výročie založenia Literárneho týždenníka a okrúhle jubileá viacerých výrazných osobností nášho kultúrneho, literárneho a umeleckého života.

Zaoberala sa aj aktualizáciou ohlasu Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach v septembri 2016 v súvislosti s akútnymi potrebami spisovateľského stavu, zároveň v širšom kontexte poukázala na nevyhnutnosť posilňovať vzájomnú spoluprácu medzi štátmi a národmi v záujme zachovania mieru, umocňovania vskutku reálnych civilizačných hodnôt na našej planéte a prehlbovania humanizácie človeka. Rada s potešením konštatovala, že všetky podujatia Spolku slovenských spisovateľov smerujú v Roku slovenskej štátnosti – významných výročí našich novodobých dejín – k prehlbovaniu vlastenectva, národnej hrdosti a identity, prejavom úcty k práci a obetavosti predchádzajúcich i súčasných generácií v prospech Slovákov a Slovenska, všetkých jeho obyvateľov; prispievajú ku kultúrnemu povzneseniu celej našej domoviny a v neposlednom rade aj k umeleckému rozvoju a viditeľnému rozmachu pôvodnej slovenskej a prekladovej literárnej tvorby.

Rada ocenila nezameniteľný zástoj Literárneho týždenníka pri formovaní slovenskej štátnosti už od jeho vzniku v roku 1988 na čele so zakladajúcim šéfredaktorom Vincentom Šabíkom, rovnako v celom procese budovania Slovenskej republiky až do dnešných dní, neraz v neľahkom zápase s jej nežičlivcami a nepriateľmi.

Vyzdvihla doterajšie smerovanie časopisu, jeho aktívnu a činorodú publicistiku práve v tomto jubilejnom roku – anketu odzrkadľujúcu nezastupiteľné miesto tohto fenoménu v slovenskom národnom živote, eseje a rozborové materiály nastoľujúce túto problematiku a najmä zámer usporiadať v októbri 2018 seminár na tému 30. výročie Literárneho týždenníka a jeho prínos pre vznik a upevňovanie slovenskej štátnosti s cieľom vydať z podujatia zborník a zároveň oceniť všetkých, ktorí stáli pri časopise v čase jeho výraznej spoločensko-kultúrnej rezonancie, ale i existenčného ohrozenia.

Rada si opätovne pripomenula Spoločný prejav Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou zo septembra 2016 v Trenčianskych Tepliciach. Vyslovila poľutovanie nad tým, že návrhy, požiadavky a odporúčania tohto fóra spisovateľov, združených nielen v SSS, ale aj v ďalších organizáciách, vrátane SC PEN, príslušné orgány a inštitúcie doteraz nevyužili, či už ide o Ministerstvo kultúry SR, Fond na podporu umenia (FnPU), Literárne informačné centrum alebo o ďalšie subjekty. Kriticky poukázala na to, že štát sa postupne zbavuje zodpovednosti za rozvoj literatúry, a preto je žiaduce novelizovať Zákon o FnPU s osobitným zreteľom na podporu pôvodnej slovenskej a prekladovej literárnej tvorby, literárnych časopisov, ako aj riešiť status spisovateľa a prijať zákon o knihe. Žiada prizvať do tohto legislatívneho procesu v rámci pripomienkového konania aj Spolok slovenských spisovateľov ako najstaršiu a najpočetnejšiu spisovateľskú organizáciu na Slovensku. Rada zdôraznila nevyhnutnosť uviesť do života odporúčania Kongresu v oblasti verejného mediálneho priestoru a podporila námety SSS i redakcie na spoluprácu s RTVS a TASR. Vyjadrila podporu súčasnému vedeniu RTVS, uskutočneným obsahovým a personálnym zmenám, s presvedčením, že táto verejnoprávna inštitúcia bude venovať náležitú, oveľa väčšiu pozornosť ako doteraz prezentácii literárnej tvorby a jej autorom.

Rada s odkazom na Kongres slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov s medzinárodnou účasťou v roku 1936, takisto v Trenčianskych Tepliciach, keď sa slovenskí a českí intelektuáli rázne postavili proti narastajúcej hrozbe fašizmu v Európe a vo svete, vyzýva celý kultúrny front k vyššej spoločenskej angažovanosti. Predovšetkým preto, že aj dnes sa čoraz intenzívnejšie prejavujú v medzinárodných vzťahoch rozličné fašizoidné tendencie v podobe štátneho, skupinového a individuálneho terorizmu, extrémizmu, šovinizmu a rasovej neznášanlivosti. Neraz sa, najmä zo strany médií hlavného prúdu a ich politických spolupútnikov, manipuluje verejnou mienkou, pod zámienkou ohrozenia demokracie a bezpečnosti sa objavujú skryté formy cenzúry a špehovania ľudí. Na druhej strane sa i vinou propagandy rozmáha hmotársky spôsob života a nevkus, prichádza k narúšaniu kresťanských a humanitných pilierov Európy – nehovoriac o tom, že na niektorých kontinentoch sa nebezpečne rozširujú ohniská vojnových konfliktov. Rada Spolku slovenských spisovateľov nabáda, aby sa kultúrna verejnosť a najmä spisovatelia zjednotili a vyslovili spoločné nie všetkým neduhom a neprávostiam, ktoré omínajú a trápia spoločnosť doma i na celej planéte.

Na počiatku bolo slovo! A ním vládnu predovšetkým spisovatelia a novinári, ktorí majú morálnu povinnosť dať ho do služieb všeobecného blaha, mieru a vzájomnej spolupráce medzi štátmi a národmi.

 

(Zdroj: Literárny týždenník 7 – 8 z 28. 2. 2018)