KOMUNIKÉ zo zasadnutia Predstavenstva SSS z 28. 9. 2017

04.10.2017 12:04

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (SSS) na svojom riadnom zasadaní 28. 9. 2017 v Bratislave:

1. prerokovalo informáciu o realizácii Programových návrhov a požiadaviek Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach v septembri 2016 (ďalej Kongres) s tým, že prijalo závery:

a) editorsky a redakčne pripraviť a vydať zborník z Kongresu v roku 2018;

b) v stručnej forme glosovať závery Kongresu podľa kompetencií jednotlivých rezortov, verejnoprávnych inštitúcií a ďalších subjektov a rokovať s nimi o ich riešení;

c) pripraviť krátku výzvu vedeniu Fondu na podporu umenia (FnPU) s požiadavkou na riešenie najnaliehavejších problémov, ktoré súvisia s pretrvávajúcimi nedostatkami v oblasti zastúpenia slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry v štruktúre FnPU, v nastavení grantového systému a v personálno-odbornom obsadení komisií FnPU;

d) obrátiť sa na ministra kultúry SR a predsedu NR SR s návrhmi na legislatívne zmeny v nastavení fungovania FnPU, najmä v oblasti vytvorenia funkčného kontrolného a odvolacieho orgánu pre potreby riešenia oprávnených sťažností žiadateľov o podporu projektov na neobjektívne, resp. zavádzajúce informácie v schvaľovacom procese;

e) považuje za neopodstatnené spochybňovanie existencie Literárneho fondu (napr. v Romboide č. 7/2017 v príspevku V. Komorovskej) a v zmysle Programových návrhov a požiadaviek Kongresu trvá na opodstatnenosti tejto inštitúcie, aj vzhľadom na nedostatočne komplexné zabezpečenie sociálneho statusu slovenského spisovateľa a podpory tvorby slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry a literatúr národnostných menšín.

2. prerokovalo informáciu o prioritách Ministerstva kultúry SR pre podpornú činnosť fondu na rok 2018, deklarovaných na tlačovej besede ministra kultúry Marka Maďariča z 18. 9. 2017 s tým, že prijalo závery:

a) odporúča Kultúrno-literárnej akadémii ako vydavateľovi Literárneho týždenníka požiadať o grant na cyklický projekt pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky;

b) schvaľuje návrh vydať antológiu súčasnej slovenskej a českej poézie v spolupráci SSS a Obce spisovateľov ČR pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Česko-slovenskej republiky a navrhuje požiadať o grant na vydanie;

c) odporúča členom SSS, Vydavateľstvu SSS a SSS uchádzať sa o granty na projekty pri príležitosti  25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, 100. výročia vzniku prvej Česko-slovenskej republiky a 50. výročia Pražskej jari.

 

MIROSLAV BIELIK, predseda SSS