Komuniké z Predstavenstva SSS: O majetkovoprávnom vyrovnaní

03.07.2019 09:37

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) šesť rokov zápasí s uplatnením všetkých právnych prostriedkov, vrátane súdnych podaní, o záchranu svojho majetkového podielu v sídelnej budove na Laurinskej ulici v Bratislave, a to aj osobitne po odpredaji majetkového podielu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) v roku 2014 spoločnosti ARTHUR DS (ktorú v roku 2017 prevzala spoločnosť VP Epsilon Invest), čo bolo – ako rozsudkom vyniesol Okresný súd Bratislava I v júni 2018 – porušením predkupného práva SSS. V právnom zastupovaní SSS poskytli neoceniteľnú pomoc JUDr. Anton Blaha, ďalej advokátska kancelária HMG Legal a priamo advokát Michal Lapšanský. Keďže procesy súdnych riešení sú časovo nedohľadné i finančne vyčerpávajúce, SSS prejavil už na začiatku kauzy vôľu o mimosúdne riešenie, čo odporca odmietol. Po nástupe VP Epsilon Invest a po prvostupňovom rozsudku OS Bratislava I vo veci porušenia predkupného práva SSS na podiel AOSS sa nanovo konzultovali možnosti mimosúdneho urovnania sporu, čo podporilo Predstavenstvo SSS viacerými uzneseniami v roku 2018. Po znaleckom zistení stavu budovy, najmä na základe záverov a odporúčaní statického prieskumu v októbri 2018, Predstavenstvo SSS súhlasilo s odporúčaním AK HMG Legal neodkladne pristúpiť k rokovaniu s druhým podielovým spoluvlastníkom s cieľom uzavrieť zmluvu o hospodárení so spoločnou vecou a o budúcom majetkovom usporiadaní.

Proces prípravy Dohody o hospodárení so spoločnou vecou, o urovnaní a o budúcom majetkovom vysporiadaní medzi SSS a VP Epsilon Invest bol veľmi náročný na čas a hlavne právne zložitý. Predstavenstvo SSS sa podmienkami dohody a jej textáciou zaoberalo osobitne na zasadnutiach 29. januára, 14. februára a 30. apríla 2019. Po dohadovacích rokovaniach medzi advokátmi zmluvných strán sa dosiahol súhlas väčšiny členov Predstavenstva SSS na uzatvorenie dohody, ktorú štatutár SSS a konateľ spoločnosti VP Epsilon Invest podpísali 15. mája 2019. O pristúpení k mimosúdnemu urovnaniu sporu, majetkovoprávnemu riešeniu a rozhodnutiu modernizovať budovu sme členov SSS i verejnosť informovali v Literárnom týždenníku č. 7 – 8/2019 v príspevku Dom slovenských spisovateľov pred obnovou.

Dohoda o hospodárení so spoločnou vecou, o urovnaní a o budúcom majetkovom vysporiadaní uzatvorená medzi SSS a VP Epsilon Invest záväzne definuje spôsob prípravy obnovy budovy (úpravy, opravy a následne obnovy), kde sa ako prvá etapa bude riešiť zabezpečenie opravy nevyhovujúcej statiky na obnovu budovy v duchu príslušných noriem a predpisov. SSS (ako spoluvlastník 1) má príslušné právo na koordinovanú spoluúčasť pri odsúhlasení podkladov a dokumentov, ako aj konečnej projektovej dokumentácie predkladanej stavebnému úradu za účelom vydania stavebného povolenia na statické úpravy (predpokladané v závere roka 2019) a stavebného povolenia na celkovú obnovu (2020 – 2021), rovnako právo stavebného dozoru počas celej opravy a obnovy. Spoluvlastník 2 (VP Epsilon Invest) sa zaviazal v prvej fáze (oprava statiky) investovať sumu do výšky 1 mil. eur a celkovo na obnovu približne 6. mil. eur s tým, že SSS bude riešiť projektom finančné zdroje na obnovu minimálne 100 m² pre budúce nové kancelárie, ktoré ostanú v dohodnutom rozsahu v kontinuitnom vlastníctve Spolku. Ráta sa s tým, že po vydaní právoplatného stavebného povolenia na obnovu budovy SSS odpredá jej časť spoluvlastníkovi 2 a konkrétne podmienky predaja sa dohodnú v zmluve o budúcej zmluve, ktorá sa bude pripravovať počas stavebného konania.

Dohoda je postavená na predbežnom prerušení súdnych konaní (žiaľ, k mimosúdnemu usporiadaniu vzťahov sa AOSS nepripojila a na výzvu SSS, okrem Klubu spisovateľov literatúry faktu, ani len nereagovala...) s cieľom dospieť k zmluve o budúcej zmluve s odpredajom časti majetkového podielu po vydaní právoplatného stavebného povolenia a oddelenia tej časti priestorov geometrickým plánom (ešte pred vydaním stavebného povolenia), ktoré zostanú vo vlastníctve SSS.

Vydavateľstvo SSS, s. r. o., sa premiestňuje do nových priestorov na Cukrovej 14, sekretariát SSS s redakciami uvažuje o premiestnení do vhodných priestorov v Starom Meste od októbra 2019 do ukončenia obnovy sídelnej budovy na Laurinskej 2.

Dohoda má zakomponované požiadavky vyplývajúce z Členského zhromaždenia SSS z júna 2017 o garancii vlastníckeho práva k priestorom pre sídlo, pracoviská a redakcie, pokiaľ možno aj priestory pre klub spisovateľov a kníhkupectvo, vrátane záväzku terajšieho spoluvlastníka 2 zriadiť pamätnú tabuľu spisovateľom, busty, resp. sochy alebo súsošia najznámejších slovenských spisovateľov v súlade s parametrami pamiatkovej zóny Starého Mesta.

 

Zdroj: Komuniké z Predstavenstva SSS: O majetkovoprávnom vyrovnaní. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 25 – 26 (3. 7. 2019), ISSN 0862-5999, s. 2.