Komuniké z Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov

30.10.2019 08:16

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (PSSS) sa na svojom riadnom zasadnutí dňa 15. októbra 2019 zaoberalo súčasnou vnútrospolkovou situáciou a zvažovalo otázky mimoriadneho, resp. riadneho pracovného členského zhromaždenia. Návrh predsedu SSS na zvolanie členského zhromaždenia 23. apríla 2020, na ktorom sa okrem iného prerokuje a schváli novela Stanov SSS, jednomyseľne prijali všetci zúčastnení členovia PSSS. Súčasne bola schválená pracovná komisia na prípravu návrhu novely Stanov, ktorú bude viesť Pavol Dinka s tým, že komisia predloží na novembrové
zasadnutie PSSS návrh prípravy novely a spôsob prijímania podnetov z členskej základne. Podrobnejšie informácie zverejní redakcia Literárneho týždenníka po novembrovom zasadnutí PSSS.
MIROSLAV BIELIK, predseda SSS