Kandidátka Predstavenstva SSS NA ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE Spolku slovenských spisovateľov 15. júla 2021 v Bratislave

13.07.2021 10:25

Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov (PSSS) na zasadnutí 1. jú­la t. r. podľa Stanov SSS navrhlo v taj­ných voľbách väčšinou hlasov na pred­sedu SSS BORISA BRENDZU.

 

Ako kandidátov na členov PSSS – takisto v tajných voľbách – predstavenstvo na­vrhlo (v poradí podľa počtu získaných hlasov): PAVOL DINKA, DALIMÍR HAJKO, ŠTEFAN CIFRA, BYSTRÍK ŠIKULA, BORIS BRENDZA, AN­TON HRNKO, TATIANA JAGLO­VÁ, JÚLIUS LOMENČÍK, DUŠAN MIKOLAJ, JÁN TAZBERÍK, PETER MIŠÁK, DUŠAN ČAPLOVIČ, MI­CHAL CHUDA, ROMAN MICHEL­KO, MARTIN VLADIK.

Podľa Stanov SSS na návrh predse­du SSS M. Bielika sa kandidátka PSSS doplnila o kandidátov JOZEFA MIK­LOŠKA a KATARÍNU KOLÁRIKO­VÚ-KOŇARIKOVÚ a na návrh čest­ného predsedu SSS J. Rezníka o kan­didáta ŠTEFANA LUBYHO.

 

PSSS jednomyseľne potvrdilo kan­didatúru na čestných predsedov SSS PETRA JAROŠA a JAROSLAVA REZNÍKA a schválilo návrh kandidá­ta na čestného predsedu MIROSLAVA BIELIKA.

Výsledky kandidátky potvrdil v Protokole o zostavení volebnej kan­didátky na predsedu, členov predsta­venstva a čestných predsedov na Člen­ské zhromaždenie 15. 7. 2021 predseda kontrolnej komisie SSS Ľubor Hallon.

-t-sss-

 

Zdroj: Kandidátka Predstavenstva SSS NA ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE 15. júla 2021 v  Bratislave. In: Literárny týždenník, ročník XXXIV, č. 25 – 26 (7. 7. 2021), s. 2

 

(Zverejnené: 09.07.2021; aktualizované: 13. 7. 2021)