Kalendárium výročí osobností a udalostí – SEPTEMBER 2014

07.09.2014 18:10

Michal Rešetka (* 2. 9. 1794 Bobot – † 9. 5. 1854 v Horná Súča), pseud.: M. R. D. K., slovenský náboženský spisovateľ, literárny historik, vynikajúci bernolákovský národovec a významný zberateľ, editor a vydavateľ slovenských kníh, literárnych rukopisov v období slovenského národného obrodenia, katolícky kňaz. [v ia c→]

Ján Izák-Hviezdin, vl. menom Ján Hviezdin (* 31. 5. 1909 Starý Tekov – † 3. 9. 1994 Lehnice), pseud. Milan Hviezdin, slovenský básnik, prozaik, povolaním právny úradník – 20. VÝROČIE ÚMRTIA a 105. VÝROČIE NARODENIA. [viac ]

Bohuslav Tablic (6. 9. 1769 České Brezovo, okres Lučenec – † 21. 1. 1832 Kostolné Moravce, dnes časť Hontianskych Moraviec), evanjelický kazateľ, spisovateľ, osvietenský básnik, literárny historik, jeden zo zakladateľov slovenskej literárnej histórie, prekladateľ literárnych diel, editor, vydavateľ a organizátor literárno-kultúrneho života v začiatočnej fáze slovenského národného obrodenia – 245. VÝROČIE NARODENIA. [via c→]

Gustáv Viktory (* 7. 9. 1914 Trnava – † 24. 12. 1975 Trnava), pseud. Ján Guvik, Ondrej Daranský, Ondro Baran, slovenský evanjelický farár, spisovateľ, literárny historik, prekladateľ– 100. VÝROČIE NARODENIA. [via c→]

Rehor Uram-Podtatranský, vl. m. Rehor Uram (* 12. 3. 1846 Liptovský Mikuláš – † 8. 9. 1924 Košice), pseud.: Mura, Podtatranský, Stráňan, Žalostín, slovenský spisovateľ, autor literatúry pre deti a mládež, literárny a kultúrny historik, povolaním učiteľ – 90. VÝROČIE ÚMRTIA. [via c→]

Ján Števček, prof. PhDr., DrSc. (* 13. 9. 1929 Mýto pod Ďumbierom – † 26. 9. 1996 Bratislava), pseud.: Ján Hudač, slovenský literárny vedec, historik a kritik, básnik, esejista, scenárista a prekladateľ  – 85. VÝROČIE NARODENIA. [viac  ]

Emil Boleslav Lukáč, PhDr. (* 1. 11. 1900 Horuša, dnes súčasť obce Hodruša-Hámre –  † 14. 9. 1979 Bratislava), pseud.: Boleslav; lč; Lč., slovenský básnik, prekladateľ, redaktor a evanjelický kňaz, významná osobnosť slovenskej literatúry 1. polovice 20. storočia a povojnovej literatúry, slovenského spoločenského, kultúrneho a politického života – 35. VÝROČIE ÚMRTIA. [vi ac→]

Ladislav Ťažký, Dr.h.c., Dr., CSc. (* 19. 9. 1924 Čierny Balog, okres Brezno –  † 20. 1. 2011 Bratislava, je pochovaný v obci Veľký Klíž, okres Partizánske), slovenský spisovateľ, prozaik, scenárista, publicista, jeden z najproduktívnejších a najvýraznejších autorov modernej slovenskej prózy 2. polovice 20. storočia – 90. VÝROČIE NARODENIA. [vi a c→]

Jozef Šedý (Schedy) (* 10. 2. 1750 Skalica – † 21. 9. 1829 Nitra), cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, bernolákovec, mecén  – 185. VÝROČIE ÚMRTIA. [viac ]

Jozef Ambruš, PhDr., CSc. (* 22. 9. 1914 Horný Badín – † 2. 4. 1993 Bratislava), pseud.: I. J. Bič; Inka Lipská; -ja-; J. A.; J. Gálik; Ján (Janko) Bystrík, Ľ. A. Podsitniansky; -ľaš-; -ľja-;Ľ. J. A.; Ľ. Babčan; Ľ. Hlas; Ľubo J. Ambruš; -uš, slovenský historik, editor – 100. VÝROČIE NARODENIA. [vi ac→]

Ján Domasta (* 23. 9. 1909 Cabaj-Čápor – † 26. 9. 1989 Cabaj-Čápor, poch. v Bratislave), pseud.: Andrej Ľubomírsky; Čáporský; D´Asta; Ján D. Čáporský, Kaššiak; Ondrej Ľubomírsky (spolu s V. Plickom), Pridverský; Rastislav Nitriansky; T. Slávsky; Y. X. Wals,  slovenský spisovateľ, autor literatúry pre deti a mládež, učiteľ, redaktor  – 105. VÝROČIE NARODENIA a 25. VÝROČIE ÚMRTIA. [vi ac→]

Mária Ďuríčková, obč. m. Masaryová, rod. Piecková (* 29. 9. 1919 Veľká Slatina 15. 3. 2004 Bratislava), pseud.: Mária Ďuríčková, M. Ď., M. Ď. Janove, slovenská spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, prekladateľka, výrazná reprezentantka slovenskej pôvodnej literárnej tvorby pre deti a mládež – 95. VÝROČIE NARODENIA a 10. VÝROČIE ÚMRTIA. [via c→]

Anton Habovštiak, PhDr. CSc. (* 22. 9. 1924 Krivá14. 4. 2004 Bratislava), pseud.: Hab., slovenský jazykovedec, spisovateľ, prozaik, publicista, esejista – 90. VÝROČIE NARODENIA a 10. VÝROČIE ÚMRTIA. [viac ]

Zuzka Zguriška, PhDr., vl. m. Ľudmila Dvořáková, rod. Šimonovičová (* 13. 4. 1900 na Myjave – † 14. 9. 1984 Praha, Česko), slovenská prozaička, dramatička, prekladateľka, organizátorka kultúrneho života, významná predstaviteľka slovenskej humoristickej prózy v 30. a 40. rokoch 20. stor. – 35. VÝROČIE ÚMRTIA. [viac  ]