Kalendárium výročí osobností a udalostí – AUGUST 2014

01.08.2014 20:47

* Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, ktorý založili 1. 8. 1834, bol výrazom zbližovania katolíckej a evanjelickej inteligencie; jeho iniciátormi boli bernolákovci Anton Ottmayer a Martin Hamuljak, prvým predsedom bol Ján Kollár, správcom Martin Hamuljak; spolok vydával almanach Zora180. výročie vzniku [viac→]

* Ľudovít LAŠÁN (* 2. 8. 1909 Ratková  – † 18. 1. 1994 Bratislava) – slovenský básnik, publicista, kultúrny historik, redaktor Učiteľských novín, Slovenského pedagogického nakladateľstva, pedagóg na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a na Pedagogickej fakulte UK v Trnave; debutoval básnickou zbierkou Kontúry Rudohoria, vydal odbornú publikáciu Mesto Trnava a jeho samospráva 1918 − 1938 (1969) – 105. výročie narodenia

* Ľudovít MARÓTHY (* 5 . júl 1863, Ľuboreč  – † 5. 8. 1899 Laliti-Báčka), pseud. Ľuborečský – slovenský evanjelický kňaz a spisovateľ, predseda slovenského spolku Tatran vo Viedni, autor humoristických obrázkov a čŕt zo študentského a dedinského prostredia, v ktorých svoj štýl oživoval ľudovými jazykovými prvkami najmä z novohradského nárečia (sestra spisovateľka Elena Maróthy-Šoltésová) – 115. výročie úmrtia [viac→]

* Mária RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ (* 28. 6. 1905 Liptovský Mikuláš-Vrbica – † 5. 8. 1964, Bratislava) – slovenská spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, poetka, redaktorka, prekladateľka, učiteľka – 50. výročie úmrtia

* Augustín Horislav ŠKULTÉTY (* 7. 8. 1819 – 21. 5. 1892 v Kraskove) – slovenský spisovateľ, pedagóg, ľudovýchovný pracovník, evanjelický kňaz, člen Spoločnosti česko-slovenskej a spolku Tatrín, zberateľ ľudovej slovesnosti, spolu s Pavom Dobšinským pripravil na vydanie Slovenské povesti (1858 – 61), ktoré vyšli aj ako súčasť Prostonárodných slovenských povestí195. výročie narodenia

* Benjamin W. HUEBSCH  (* 21. 3. 1876 New York, USA – † 7. 8. alebo 8. 8. 1964 New York) – americký vydavateľ, nestor amerického vydavateľského odvetvia, hudobník a litograf, ktorého otec, rabín, pochádzal z Liptovského Mikuláša – 50. výročie úmrtia

* Milan KRAUS (* 20. 8. 1924 Tisovec – † 8. 8. 2006 Prievidza) slovenský spisovateľ, básnik, redaktor, vysokoškolský pedagóg, pôvodným povolaním evanjelický kňaz a cirkevný úradník

* Andrej GUOTH (* 12. 5. 1906 Liptovský Mikuláš – † 9. 8. 1929 tamže) – slovenský básnik 85. výročie smrti

* Ignác GESSAY (17. 6. 1874 Tvrdošín - 12. 8.1928 Bratislava) – slovenský novinár, redaktor, krajanský pracovník v USA, politik – 140. výročie narodenia

* Prof. PhDr. Ján GREGOREC, CSc. (* 12. 8. 1914 Liptovský Mikuláš-Bodice – † 10. 6. 1982 Bratislava) slovenský literárny vedec, spisovateľ, vysokoškolský profesor – 100. výročie narodenia

* Valér VNUK (* 12. 8. 1894 Kysucké Nové Mesto – † 17. 12. 1958 Trnava) – redaktor, prekladateľ, člen Spolku sv. Vojtecha v Trnave, organizátor katolíckej kultúry a tlače, autor učebníc pre ľudové školy 120. výročie narodenia

* Pavel (Paľo) GEJDOŠ st. (* 13. 8. 1924 Liptovský Mikuláš-Iľanovo  – † 7. 3. 1998 Bratislava) – slovenský spisovateľ, filmový režisér a scenárista, pôvodným povolaním elektrotechnik a kultúrny referent – 90. výročie

* Tichomír MILKIN, vl. menom Ján Donoval, pseud. Mentor, Tichomír Milkin (* 14. 8. 1864 Donovaly-Mistríky – † 4. 11. 1920 Smolinské) – slovenský básnik, prekladateľ, literárny kritik a teoretik, rímskokatolícky kňaz, cirkevný úradník – 150. výročie narodenia

* Anton Anián DOBŠOVIČ, tiež Dobsovits, Dobsovich (* 13. 6. 1861 Bratislava – † 15. 8. 1809 Dolné Orešany) – slovenský katolícky františkánsky kňaz, cirkevný púradník, publicista, šíriteľ slovenskej tlače – 205. výročie úmrtia

* Ján KRŠAK (* 15. 8. 1844 Tvrdošín – † 7. 6. 1919 Lutila), pseud.: Ján Slavoľub Kršák, J. SI. Vavřinec, Rudzan – slovenský spisova­teľ, básnik, autor literatúry pre deti a článkov s výchovnou, mravoučnou a nábožen­skou tematikou, prekladateľ, katolícky kňaz, študijným prefektom a prof. bohoslovia, cirkevný a školský úradník – 95. výročie úmrtia

* Ľudovít OKÁNIK (* 15. 8. 1869 Skalica – † 21. 3. 1944 Bratislava) – slovenský spisovateľ, organizátor národného a kultúrneho života, cirkevný hodnostár, kanonik a starosta mesta Bratislava, zakladateľ družstiev a spoluzakladateľ časopisu Pokrok, cirkevný náboženský publicista, autor hier pre mládež – 145. výročie narodenia

* Blažej KRASNOVSKÝ (3. 1. 1951 Bunkovce –  † 17. 8. 1999 Zlaté Moravce) – slovenský spisovateľ, básnik, autor zbierok duchovnej lyriky, básní pre deti, rozhlasových literárnych pásiem a kompozícií, najmä však televíznych scenárov pre deti, ekonóm, politik, podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia - 15. výročie úmrtia

* Štefan RUŽIČKA (* 24. 12. 1825 Trnava –  † 17. 8. 1904 Veľké Kostoľany) – slovenský historik, publicista, tajomníkom odbočky Matice slovenskej v Trnave, autor historickej monografie o Trnave a Hlohovci a životopisu trnavského národovca M. Tamaškoviča – 110. výročie úmrtia

* Ján JOHANIDES (* 18. august 1934 Dolný Kubín -  † 5. jún 2008 Šaľa) – slovenský prozaik, esejista, dramaturg, redaktor, ktorý pôvodne pracoval aj ako podnikový psychológ, referent, popredný predstaviteľ modernej slovenskej prózy, autor rozhlasových a televíznych hier, príspevkov pre tlač, rozhlas i televíziu – 80. výročie narodenia

* Jozef ZVONÁR TIEŇ (* 15. 12. 1919 Smolenice –  † 19. 8. 1989 Londýn, Veľká Británia), pseud. Dr. A. Z. ANkin, Dr. J. Dankin, Ivan Zvon, Ján Plam, Jožo Tieň, Jožo Zvonár Tieň, Nestich –  slovenský básnik, publicista, redaktor, autor viacerých publicistických prác o problematike Červeného kríža, emigroval (1949), zážitky z Ríma spracoval ako cestopisný denník v knižnom debute Pád slávy gladiátorov – 25. výročie úmrtia

* Milan KRAUS  (* 20. 8. 1924 Tisovec – † 8. 8. 2006 Prievidza) – slovenský básnik, prekladateľ, esejista, editor, redaktor, pôvodným povolaním evanjelický kňaz, administrátor ev. cirkvi a. v., asistent na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, redaktor a zástupca šéfredaktora vydavateľstva Slovenský spisovateľ v Bratislave, redaktor edícií pôvodnej i prekladovej poézie: Pôvodná poézia, Svetová poézia, Slovenská poézia, Kmeň, Kruh milovníkov poézie, Otvorené okná a i., editor výberu básní z pozostalosti básnikov, ktorí mladí padli v SNP Kvet z našej krvi a výberov z diela A. Sládkoviča i ďalších slovenských romantických básnikov, autor meditatívnej, filozofickoreflexívnej poézie i ľúbostnej lyriky, esejí, prekladateľ chorvátskej, švédskej a rumunskejo poézie, významná bola jeho práca na príprave, editovaní a apretáciách textov nového Evanjelického spevníka (1992), preložil osem Kuzmányho žalmických modlitieb (Ráno a večer, 1993), publikoval aj v evanjelickej cirkevnej tlači (Evanjelický posol, Cirkevné listy, Tvorba), brat literárneho historika Cyrila Krausa – 90. výročie narodenia

* Samuel BODICKÝ (* 1850 Špania dolina – † 22. 8. 1919 Senné), pseud.: Samo Samovič, Samoslav Javorov – slovenský evanjelický farár, profesor teológie, člen MSS, spisovateľ, autor humoresiek, v ktorých nadväzuje na Zechentera, rozvíja najmä situačný humor a naruša sentimentálne romantické klišé, predchodca realistickej generácie, autor literárnohistorických portrétov ruských a ukrajinských spisovateľov, prekladal z angličtiny, maďarčiny, ruštiny – 95. výročie úmrtia

* Nora KRAUSOVÁ (* 13. 6. 1920 Chynorany – † 22. 8. 2009) – slovenská jiterárna vedkyňa, prekladateľka, kritička, publicistka Nora Krausová (dcéra básnika Valentína Beniaka) – 5. výročie úmrtia

* Milo URBAN ( 24. 8. 1904 Rabčice – †  10. 3. 1982 v Bratislave) – jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov 20. storočia, prozaik, redaktor a prekladateľ, autor novely Za vyšným mlynom, ktorá sa stala podkladom pre libreto Suchoňovej opery Krútňava, a románov Živý bič, Zhasnuté svetlá a Kto seje vietor110. výročie narodenia

* Xaver František FUCHS (* 24. august 1744 Parndorf, Rakúsko –  † 27. jún 1807 Eger, Maďarsko)  – slovenský cirkevný hodnostár, mecén, biskup v Nitre, arcibiskup v Jágri, spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva, ktorý sa zaslúžil sa o výstavbu viacerých kostolov (napr. v Dražovciach) a budov, financoval výstavbu škôl, chudobincov a nemocníc, autor teologických spisov, ktoré napísal a preložil do bernolákovčiny najmä z nemčiny – 270. výročie narodenia

* Cyril Marián GUNIŠ (* 10. 4.1901 Veľké Chlievany –  † 24. august 1974 Nitra) – slovenský jazykovedec, kňaz, vychovávateľ a vysokoškolský pedagóg, autor učebníc taliančiny, náboženský publicista, redaktor saleziánskeho mesačníka Don Bosco, autor taliansko-slovenského slovníka (v rkp.) a hry Ďurko povstalec zo Slovenského povstania 1848 a účastník protifašistického odboja v 2. svetovej vojne a SNP  – 40. výročie úmrtia

* Martin Braxatoris (* 2. 5. 1863 Banská Bystrica-Radvaň –  † 26. 8. 1934 Senica), pseud. Martin Sládkovičov – slovenský básnik, autor literatúry pre deti, prekladateľ, ev. kňaz, seniorálny notár, redaktor, redaktor literárneho mesačníka Noviny malých, prekladateľ z ruskej (Puškin, Gogoľ, Turgenev), nemeckej (Schiller, Goethe) a maďarskej literatúry (Petőfi, Vörösmarty, Arany), syn básnika Andreja Sládkoviča, otec textára a operetného libretistu Pavla Braxatorisa – 80. výročie úmrtia

* Ján DOMASTA (* 23. 9. 1909 Cabaj-Čápor – † 26. 8. 1989 Bratislava) pseud. J. D. Čáporský, slovenský spisovateľ, prozaik, autor literatúry pre deti a mládež, učiteľ, vychovávateľ, výkonný redaktor časopisov Vĺča a Rodina a škola v SPN, redaktor Štátneho nakladateľstva v Bratislave, autor historických próz z veľkomoravského obdobia a z čias tatárskych, tureckých i kuruckých vpádov a vojen, didaktizujúcich kníh rozprávok, rečňovaniek a veršíkov – 25. výročie úmrtia

* Ján MALLÝ-DUSAROV (* 26. 8. 1829 Skalica – † 19. 9. 1902 Ostrihom, Maďarsko) – jeden z najplodnejších a najvýznamnejších slovenských novinárov v matičnom období, národnokultúrny činiteľ, ľudovýchovný pracovník a osvetár, vydavateľ, kňaz, cirkevný úradník, študijný prefekt, pápežský komorník, bratislavský a ostrihomský kanonik – 185. výročie narodenia

* Michal LACIAK  (* 16. 4. 1826 Sirk, okres Rožňava – † 26. 8. 1904 Horný Tisovník), slovenský kňaz, učiteľ a hudobný skladateľ, prispievateľ do časopisov Priateľ školy a literatúry, Priateľ školy evanjelický, Národné noviny, Slovenské pohľady, Sokol, Černokňažník, Slovesnosť a Pešťbudínske vedomosti, kde recenzoval hudobniny a hudobné udalosti a zaoberal sa otázkami národnej hudby, školstva, sociálneho postavenia učiteľov; do zbierky Slovenské spevy, ktorú redigoval Ján Kadavý, prispel 20 novohradskými piesňami, zhudobnil asi 600 duchovných piesní, zostavil z nich zbierku, ktorú si opisovali novohradskí kantori – 110. výročie úmrtia

* Imrich BENDE (* 28. august 1824 Baja, Maďarsko – † 26. marec 1911 Nitra) – slovenský náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár, nitriansky biskup, autor pastierskych listov a kázní, článkov do náboženských a i. časopisov, zakladateľ vyššej dievčenskej školy v Nitre, kláštora vincentiek s dievčenskou školou v Močenku – 190. výročie narodenia

* Ignác LIEB (* 30. august 1764 Trnava – † 10. december 1837 Veľké Zálužie, Ujlak) – slovenský ľudovýchovný pracovník, farár, náboženský spisovateľ, člen Slovenského učeného tovarišstva, mecén slovenskej tlače, autor spisu Nucleus sapientiae..., ktorý je priekopníckym dielom slovenskej zdravotníckej osvety – 250. výročie narodenia

* Branislav CHOMA (* 30. 8. 1924 Liptovský Hrádok – † 13. 1. 2007 tamže), slovenský literárny vedec, editor, literárny a divadelný kritik, kultúrny redaktor novín a vydavateľský redaktor, prekladateľ, vedecký pracovník, pracovník Slovenského filmového ústavu vysokoškolský pedagóg na VŠMU a FF UK v Bratislave, literárny publicistista a recenzent, venujúci sa kultúrnohistorickému, vlastivednému a slovakistickému výskumu, autor štúdií o dejinách slovenského filmu, o divadelných a filmových tvorcoch, editor estetických a literárnovedných diel, venujúci sa aj juhoslovanským literatúram, prekladateľ zo srbskej a chorvátskej literatúry – 90. výročie narodenia