K životnému jubileu profesorky EVY FORDINÁLOVEJ: Významná literárna vedkyňa a poetka

17.12.2021 11:42

 V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. (* 17. 12 1941 v Borskom Mikuláši), literárna historička, poetka a vysokoškolská pedagogička. Jej hlboké historické a národné korene v spojení s láskou k SLOVU charakterizujú jej literárnovednú, literárnohistorickú i vlastnú básnickú tvorbu. Spomedzi všetkých ocenení, ktoré dostala za svoju obdivuhodnú literárnu činnosť, spomeňme aspoň Cenu Spolku slovenských spisovateľov za celoživotnú tvorbu alebo Cenu Fra Angelica, ktorú jej udelila Konferencia biskupov Slovenska.

Je hrdou Záhoráčkou, ktorá rada autenticitu a jedinečnosť tohto regiónu zachycuje naprieč celou tvorbou. Po smrti Viliama Turčányho ju možno titulovať za najväčšiu znalkyňu diela i života JÁNA HOLLÉHO. Tak ako J. Hollý i jubilujúca prof. Fordinálová prišla so svojím vedeckým dielom v pravý čas. V čom možno pozorovať túto skutočnosť? V písaní o dejinách slovenskej literatúry obdobia klasicizmu, resp. národného obrodenia, žiaľ, len máloktorí pedagógovia či vedci pristupujú s bázňou, akú možno pozorovať v prácach prof. Fordinálovej. Oná bázeň vychádza z hĺbky poznania tohto obdobia, resp. osobností, ktoré boli súčasťou našich dejín. Jubilantkine práce o J. Hollom či slovenskom klasicizme vo všeobecnosti vychádzajú z detailného poznania viacerých aspektov. V prvom rade sú to literárne diela predstaviteľov skúmaného obdobia v zmysle talentu interpretovať ich básnické umenie a vykladať jeho krásu. Toto všetko prof. Fordinálová sprístupňuje na pozadí mimoriadnych znalostí histórie a kresťanských reálií v intenciách poznania a prežívania krás viery. Na základe týchto troch daností potom vznikla jedinečná monografia Ján Hollý (2003) alebo súbor Problematika a problémy slovenskej klasicistickej poézie (2008), bez ktorých si ťažko možno predstaviť napr. vyučovanie slovenského klasicizmu v prostredí vysokých škôl. Knihou Ján Hollý v slovenskom národno-kultúrnom vedomí doplnila to, čo ešte chýbalo k poznaniu širších súvislostí a kontextov diela J. Hollého a nadviazala tak na interpretačné práce Viliama Turčányho a osobitú prácu Jozefa Ambruša Ján Hollý očami svojich súčasníkov.

Preto sa s osobnosťou J. Hollého už neodmysliteľne spájajú mená Turčány – Ambruš – Fordinálová. Dovolím si tvrdiť, že svoje kľúčové knižné diela publikovala v ostatných dvadsiatich rokoch. Svedčí v nich o tom, že literatúra, kultúra a viera sú prepojené viac, než sa zdá. Sú priam synonymami. Publikácie vedeckého charakteru stoja popri jej esejisticky ladených prácach Tajomné pramene v nás (2013), Otec a syn národa (2015) či Odklínanie Vajanského (2016). Tak ako Hollý oslovil svojím veľdielom štúrovcov, ktorí prišli po ňom, aj plody práce prof. Fordinálovej pomáhajú a budú pomáhať poznávať, pochopiť, vlastne sa žiada skôr povedať zakúsiť a precítiť diela osobností, ktorým venovala pozornosť, každému, kto má otvorené oči.

PETER TOLLAROVIČ

 

***

Spolok slovenských spisovateľov udelil Eve Fordinálovej pri príležitosti životného jubilea Mimoriadnu cenu SSS s prihliadnutím na celoživotné dielo, osobitne na vedecký prínos v poznaní a interpretácii slovenskej literatúry obdobia klasicizmu a národného obrodenia, ako aj života a tvorby básnika Jána Hollého (už je nositeľkou Ceny za celoživotné dielo SSS).

Jubilantke, členke SSS, v mene vedenia Spolku i Literárneho týždenníka úprimne gratulujeme a do ďalších rokov jej želáme veľa zdravia a ďalších tvorivých literárnych počinov.