Jubilejný seminár o živote a tvorbe Antona Hykischa ČAS MAJSTRA (23. 2. 2017)

27.02.2017 10:09

Slovenský spisovateľ, autor literatúry faktu, emeritný politik a diplomat Anton Hykisch sa 23. februára t. r. dožil krásneho jubilea, 85. narodenín. Z úcty k jeho životu a dielu usporiadal Spolok slovenských spisovateľov s spolupráci s Klubom spisovateľov literatúry faktu na Slovensku, Združením kresťanských seniorov Slovenska (ZKSS) a Vydavateľstvom SSS, s. r. o., 28. februára v Zichyho paláci v Bratislave jubilejný seminár s názvom Čas majstra. Na podujatí, ktoré otvoril predseda SSS Miroslav Bielik, medzi hosťami nechýbali ani poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a členovia SSS historik Anton Hrnko, ktorý predniesol gratulačný list od predsedu NR SR a Slovenskej národnej strany Andreja Danka, a archeológ a historik Dušan Čaplovič.

Zľava: Miroslav Bielik, predseda Spolku slovenských spisovateľov, jubilant Anton Hykisch, Jozef Leikert, predseda Klubu literatúry faktu, a Jozef Mikloško, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska a Pi-klubu. 28. 2. 2017 v Zichyho paláci v Bratislave. Foto @ Štefan Cifra

 

List jubilantovi od ministra zahraničných vecí SR Ladislava Lajčáka predniesol Silvester Minarovič, predseda združenia Seniori slovenskej diplomacie, ktorý pripomenul, že A. Hykisch ako prvý veľvyslanec samostatnej SR v Kanade patril medzi „pionierov slovenskej diplomacie“. Hosťami boli aj diecézny biskup – vojenský ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Mons. Františk Rábek a rímskokatolícky kňaz, redaktor a publicista Marián Gavenda. Život A. Hykischa, plný peripetií i príkoria v časoch bývalého režimu, s úsmevom a láskavým humorom pripomenul Jozef Mikloško, predseda ZKSS a Pi-klubu, ktorého členom je aj A. Hikisch či emeritní prezidenti R. Schuster a I. Gašparovič. Pamätnú medailu Literárneho fondu odovzdal jubilantovi jeho riaditeľ Ladislav Szerdahély.

Poslanec NR SR a historik Anton Hrnko odovzdáva jubilantovi Antonovi Hykischovi
pamätnú medailu, list Andreja Danka, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a Slovenskej
národnej strany, a publikáciu 1971 – Začiatky slovenskej politiky a vznik SNS.
V Zichyho paláci v Bratislave 28. 2. 2017. Foto @ Štefan Cifra 

S referátmi o diele a živote A. Hykischa vystúpili spisovatelia literatúry faktu – básnik a vysokoškolský pedagóg Jozef Leikert, predseda Klubu literatúry faktu a autor literatúry faktu, a publicista a novinár Ľuboš Jurík. Prostredníctvom zvukového záznamu zhodnotil význam diela jubilanta český novinár, publicista a vysokoškolský pedagóg Petr Žantovský. Literárny vedec a vysokoškolský pedagóg Igor Hochel v analytickom príspevku o prozaickom diele A. Hykischa ocenil jeho nezameniteľný vklad do slovenskej prózy, a osobitne do literatúry faktu, v ktorej, podľa neho, jeho historické romány patria k tomu najlepšiemu.

 

Hľadisko na konferencii k životnému jubileu slovenského spisovateľa, autora literatúry faktu Antona Hykischa 28. 2. 2017 v Zichyho paláci v Bratislave.Foto @ Štefan Cifra

 

Na najnovšom románe A. Hykischa Verte Cisárovi (2016) o Jozefovi II., ako i na staršom historickom románe o jeho matke Márii Terézii Milujte kráľovnú, ktorého je nový román voľným pokračovaním – o. i. vyzdvihol – rovnako ako historik Ivan Mrva –, že v nich autor približuje aj významné slovenské osobnosti z čias osvietenstva a racionalizmu, a tak, v protiklade s dodnes tradovanou „plebejskou“ koncepciu slovenských dejín – bez kráľov a štátno-mocensky vplyvnej inteligencie –, evokuje koncepciu založenú na nezameniteľnej spoluúčasti príslušníkov slovenskej inteligencie na oficiálnom verejnom živote i správe vtedajšej habsburskej monarchie priamo v jej centre, vo Viedni, ako aj na ich prínose vo vedeckej, kultúrno-spoločenskej, jazykovednej oblasti a v kultúrno-osvetovej činnosti, v zápasoch o vzdelanostné a sociálne povznesenie slovenského ľudu, a takisto o presadenie spisovnej slovenčiny, jej uplatňovanie vo výučbe v školách a v literárnej tvorbe i vznik národných inštitúcií. S referátmi vystúpili aj autor literatúry faktu Ján Čomaj, interný doktorand FiF Prešovskej univerzity Peter Gustáv Hrbatý, ktorý sa venuje téme občianskej spoločnosti vo filozofii osvietenstva a ktorý tlmočil jubilantovi pozdrav od spisovateľa, prozaika a autora divadelných hier Karola Horáka. Po ňom vystúpil literárny kritik Alexander Halvoník, riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko, publicista Viliam Jablonický a i. Nasledoval chvíľa otázok a odpovedí, v ktorých jubilant zaspomínal na svoje detstvo a mladosť v rodnej Banskej Štiavnici, svojho otca, notára a rozhľadeného vzdelanca, životné strasti i problémy, ktoré zažíval v bývalom režime – počnúc odsúdením za šírenie ,protištátnych letákov‘ a pokus o útek do západného Nemecka, cez jeho prepustenie z funkcie literárneho rozhlasového redaktora pre podporu Dubčekovských obrodných procesov a perzekúciu v normalizačných sedemdesiatych rokoch, prácu v Ústrednej knižnici SAV, v Slovenskom fonde výtvarných umení, až po udalosti novembra 1989, čo ho zastihli ako ekonomického námestníka vydavateľstva Mladá letá, ktorého sa stal riaditeľom. Spomínal aj na svoj vstup do politiky a neskôr, po vzniku samostatnej SR, do diplomatických služieb. Jubilant priblížil i svoje literárne začiatky, zošrotovanie jeho prvého románu Krok do neznáma (1959), pre jeho tvorbu edične priaznivejšie šesťdesiate roky, svoje vzťahy s inými spisovateľmi, i s bývalými komunistami, ktorých už dnes rozlišuje najmä podľa ich ľudských vlastností a toho, ako sa v minulom režime správali – i k nekomunistom. Na otázku, ako si spom ína na obdobie zápasu o štátoprávne usporiadanie bývalej ČSFR, do ktorého sa aktívne zapojil ako poslanec SNR (1990 – 1992) a zakladajúci člen Slovenského Kresťanskodemokratického hnutia, ktoré presadzovalo prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, a či bola vtedy aj iná alternatíva ako rozdel enie spoločného štátu, uviedol, že samostatnosť Slovenskej republiky bola nezvratná a osobitne vyzdvihol pokojný rozchod, ktorý vysoko oceňovali aj v Kanade, kde bol veľvyslancom. Zároveň zareagoval na súčasné tendencie niektorých tzv. občianskych iniciatív na Slovensku a v Česku, usilujúcich sa o obnovenie česko-slovenského štátu – v súvislosti s blížiacim sa 100. výročím vzniku prvej ČSR v roku 2018. Tieto tendencie pomenoval ako nostalgické blúznenie a nerealistické úsilia – o to väčšmi, že súčasné vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi sú oveľa lepšie ako kedykoľvek v spoločnej histórii a že vznik samostatných republík pomohol nielen Slovákom naplniť svoje historické právo na samourčenie, ale aj českému národu uvedomiť si vlastné národné tradície a historické korene českej štátnosti. Na záver pracovnej časti seminára Antonovi Hykischovi odovzdali predseda SSS Miroslav Bielik a predseda KK SSS Štefan Cifra Mimoriadnu cenu Spolku slovenských spisovateľov pri príležitosti životného jubilea s ocenením jeho celoživotného diela a osobitne najnovšieho historického románu Verte cisárovi (2016) o panovníkovi Jozefovi II, v ktorom prezentuje nový prístup k slovenským dejinám – z pohľadu pôsobenia slovenských osobností na významných postoch, resp. z hľadiska ich spoločensky uznávanej vedeckej, kultúrno-osvetovej, literárnej či jazykovednej činnosť už v ére osvietenstva a racionalizmu.

V kultúrnom programe na úvod seminára zaspieval slovenskú pieseň Limbora, limbora a ruskú pieseň Step da step krugom Daniel Mikloško, syn Jozefa Mikloška, a jeho vnuk Andrej Čerňan zahral Sonátu pre flautu od J. S. Bacha. Spev zaznel aj na záver seminára v podaní gratulantov a priateľov jubilanta – operného speváka Ivana Ožváta a speváčky slovenských evergreenov i francúzskych šansónov Moniky Stanislavovej, s ktorou zaspievali v duete evergreeny Gejzu Dusíka a pieseň pôvodne naspievanú Ivanom Krajíčkom a Marcelou Laiferovou Slovenské tango (s textom Jána Štrassera) na melódiu Igora Bázlika, ktorý ich na podujatí sprevádzal na klavíri. M. Stanislavová sólovo pridala francúzsky šansón. Seminár sa skončil osobnými gratuláciami a rozhovormi s jubilantom.

ŠTEFAN CIFRA

 

FOTOGALÉRIA: Seminár o Antonovi Hykischovi (23. 2. 2017)