Jubilant TOMÁŠ MAJERNÍK – člen výboru odbočky SSS v Prešove

16.05.2022 10:46

V Prešove dominuje duch kultúry. Vysoké školy prevažne s humanitným zameraním, knižnice, divadlá, múzeá, kostoly... Spisovatelia známi aj neznámi. V oblasti poézie si sčasti pripomeňme život i tvorbu nášho jubilanta TOMÁŠA MAJERNÍKA, ktorý je členom prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a od jej ustanovujúceho zhromaždenia 27. 4. 2018 členom jej výboru.

***

Tomáš Majerník sa narodil 19. mája 1942 v Terni. Aprobáciu slovenský jazyk, literatúra a dejepis vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde ukončil aj postgraduálne štúdium pre výchovných poradcov. Katolícku teológiu a etickú výchovu vyštudoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Vyučoval  na  Združenej strednej škole odevnej v Prešove. Úspešne sa zúčastnil mnohých literárnych súťaží. Publikoval v tlači, rozhlase a v literárnych zborníkoch. Autorova básnická skladba Vianočná pohľadnica vyšla v ukrajinskom preklade Vitalija Konopelca v časopise Dukľa (1992), jeho tvorba bola predstavená aj v poľsko-slovenskom literárnom almanachu Miejsca od innych droższe (Najdrahšie miesta; Krosno, 2005). Vydal básnické zbierky Správne tušenie (2003, 2008, 2010), Pôjdeme k prameňom (2008). Venuje sa aj literatúre faktu. Bol členom redakčných rád časopisov Diecézny hlas, Ohlasy a mesačníka Prešov. Ako dlhoročný publicista je členom Slovenského syndikátu novinárov a Spolku slovenských spisovateľov.  Žije a tvorí v Prešove.                                                                      

Srdečne blahoželáme Tomášovi Majerníkovi, poetovi, publicistovi, členovi prešovskej odbočky SSS k jeho krásnym osemdesiatinám. Zo srdca mu želáme dobré zdravie, aby sa svojím nežným srdcom dotýkal lyrických hviezd. V úctyhodnom veku s pokojným úsmevom a pohľadom znalca kultúrneho diania nech ešte dlho kráča ulicami Prešova. Aby nechýbal so svojím fotoaparátom, zápisníkom a perom na vzácnych kultúrnych podujatiach. Jubilantovu životnú výzvu si pripomíname aj úryvkom z jeho básne.

Živio...!

INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka prešovskej odbočky SSS

***

TOMÁŠ MAJERNÍK

Archimedov zákon     

... Poďme do svojich záhrad
nech do nás triafajú projektily motýľov
nech na hlavách nám vybuchujú jablkové bomby
poďme pod hrušky
padajme ako hrušky
vstávajme s hrčami na hlavách od hrušiek

Či  nie  je  to  šťastie poraniť sa  v černičí
mikroskopom  hľadať  miniatúrnu ranku
a perami a jazykom sa bez slova vyliečiť?
Z podzemia oblohy ozval sa hlas:
Prospel si študent
Postupuješ
do ďalšieho storočia