Jubilant GUSTÁV MURÍN

10.04.2019 10:01

RNDr. Gustáv Murín, CSc. (* 9. 4 . 1959 v Bratislave), vyrastal v rodine vysokoškolského profesora. Po absolvovaní gymnaziálneho štúdia študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1978 – 1983). Žije v Bratislave.

V 80. rokoch publikoval desiatky článkov a rozhovorov z oblasti kultúry, biológie a prvé literárne texty v časopisoch (Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Romboid, Dotyky), bol zakladateľom Klubu mladých dramatikov (1985) a Kruhu mladých autorov (1986). V 90. rokoch bol editorom almanachu mladých spisovateľov strednej a východnej Európy Central Europe – Now a organizátorom stretnutia mladých spisovateľov strednej a východnej Európy v Budmericiach (1994). Ako editor zastupoval časopis Playboy na Slovensku (1994). V USA sa zúčastnil spisovateľskej tvorivej dielne International Writing Program v Iowa City (1995), spisovateľskej kolónie v Ledig House (1998) a absolvoval pobyt na Oklahomskej univerzite (2001) so samostatným projektom v rámci programu ArtsLink, štipendiá získal aj v Poľsku, Švajčiarsku, Srbsku, Grécku, Španielsku či Turecku. Pôsobí ako vedecký pracovník na Katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Je autorom asi 30 kníh literatúry faktu, prozaických, esejistických kníh i odborných publikácií, ako aj rozhlasových scenárov. Takmer 290 jeho textov bolo preložených do 49 jazykov a publikovaných v krajinách ako Afganistan, Cyprus, Egypt, Grónsko, Chorvátsko, India, Taiwan, Ukrajina, USA a ďalších.

Bol predsedom Slovenského PEN centra (2000, 2002, 2009 ), jeho čestným predsedom (2011), je členom PEN Centra San Miguel del Allende. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, predsedom jeho komisie pre zahraničnú spoluprácu.

* * *

V mene vedenia SSS a redakcie jubilantovi, ktorý je aj stálym prispievateľom Literárneho týždenníka, úprimne blahoželáme a žičíme mu veľa tvorivých úspechov.

Redakcia