JOZEF ČONGVA jubiluje – BLAHOŽELÁME

26.03.2019 14:43

Prvý a jediný profesor slovenskej národnosti v Poľsku JOZEF ČONGVA (* 19. 3. 1939 v bývalej slovenskej obci Jurgov na severnom Spiši, dnes v Poľsku) sa dožíva 80. narodenín. Študoval na Lýceu Seweryna Goszczyńskiego v Novom Targu a právo na Jagelovskej univerzite v Krakove, habilitoval a stal sa docentom Sliezskej univerzity (1980). Viedol katedru dejín štátneho zriadenia Poľska (do roku 1995), bol vedúcim Konzultačného profesionálneho bodu štúdia administratívy v Bielsku-Białej (1978 – 1981). Študijne pôsobil aj v Nemecku, vo Veľkej Británii a na Slovensku. Stal sa profesorom Sliezskej univerzity (1990), mimoriadnym profesorom vymenovaným poľským prezidentom Lechom Wałesom a neskôr riadnym profesorom (2008). Pôsobil ako vedúci Katedry histórie štátu a práva na filiálke Univerzity Marie Curie-Skłodowskej v Rzeszowe (1998 – 2001) a ako vedúci Katedry histórie štátu a práva na novozaloženej Rzeszowskej univerzite (do roku 2006). Pôsobí na Hornosliezskej vysokej obchodnej škole Wojciecha Korfanteho v Katoviciach.

Vo vedeckej práci sa venuje predovšetkým otázkam politického systému autonómneho sliezskeho vojvodstva v medzivojnovom období, ako aj historickoprávnym otázkam severného Spiša a slovenského obyvateľstva na poľskom území. Je autorom niekoľkých monografií a viac ako stovky odborných štúdií s danou problematikou. Nikdy nezabudol na svoj rodný kraj a na svoj slovenský pôvod, na ktorý je patrične hrdý. Napísal desiatky štúdií a článkov zameraných na problematiku slovenskej menšiny v Poľsku, najmä na cirkevné dejiny severného Spiša či právne aspekty pripojenia Spiša v Poľsku.

Za svoju vedeckú prácu i prácu v prospech slovenskej menšiny v Poľsku získal počas života viacero ocenení slovenských i poľských organizácií, medzi inými Zlatý kríž za zásluhy, Zlatý odznak Zväzu poľských učiteľov, cenu poľského ministra školstva, Pamätnú plaketu Ľudovíta Štúra, medailu ministra kultúry Slovenskej republiky i Zlatú medailu za zásluhy pre Spolok Slovákov v Poľsku, Pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za celoživotný prínos pri uchovávaní a zveľaďovaní národného, duchovného a kultúrneho povedomia Slovákov v Poľsku, pri skúmaní ich dejín a za dlhoročný osobný prínos v činnosti Spolku Slovákov v Poľsku (2019). Prezident Slovenskej republiky mu udelil štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o SR, najmä vo vedeckej, pedagogickej a kultúrnej oblasti (2009), a prezident Poľskej republiky zlatý Kríž Rádu Polonia Restituta za významné zásluhy v oblasti činnosti v prospech národnostných a etnických menšín a za významné úspechy vo vedeckej práci (2014).

V mene vedenia Spolku slovenských spisovateľov i redakcie Literárneho týždenníka jubilantovi želáme veľa zdravia, šťastia, tvorivých síl a úspechov.

Redakcia

 

Zdroje: 1. https://www.uszz.sk/; 2. Jozef Čongva jubiluje. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 10 – 11 (27. 3. 2019), ISSN 0862-5999, s. 15.