Informácia o zbierke na pamätnú tabuľu na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule sochárovi Ivanovi Mestrovićovi a manželom Rudinskovcom

12.03.2019 19:18

Literárnom týždenníku (č. 3 – 4/2019) sme oznámili, že dňom 31. 12. 2018 sa skončila finančná zbierka vyhlásená Spolkom sloven­ských spisovateľov a našou redak­ciou na vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule ako vyjadrenie vďa­ky chorvátskemu sochárovi Ivanovi Mestrovićovi, autorovi sochy Marti­na Kukučína v bratislavskej Medic­kej záhrade, a manželom Rudinskov­com, ktorí výraznou mierou prispe­li k vyhotoveniu bronzových odliat­kov a dovezeniu tejto sochy z Ame­riky do Bratislavy.

Ako sme informovali v spomenu­tom vydaní LT, do zbierky sa zapojilo 82 ľudí a organizácií s celkovou su­mou 2 638 €. Dodatočne nám posla­li finančný príspevok 100 € ešte Má­ria Klimčíková z Prešova a 20 € Ján Hromada z Prievidze, čiže závereč­ná suma zbierky predstavuje 2 758 €. Pamätná tabuľa je už prakticky do­končená, čakajú nás posledné roko­vania s bratislavskou samosprávou.

Peniaze sa použijú na vyhotovenie a osadenie tabule i na úpravu okolia a údržbu sochy Martina Kukučína. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky.

Predpokladáme, že po vybavení všetkých formalít v samosprávnych orgánoch Bratislavy – po povolebných zmenách – sa odhalenie pamätnej ta­bule uskutoční v apríli 2019. Pozván­ku na slávnostné odhalenie tabule vo­pred uverejníme.

Redakcia