FINANČNÁ ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA POKRAČUJE!: Pomôžte  zachrániť  Literárny  týždenník!

04.02.2021 08:20

Súčasná zložitá situácia Literárneho týždenníka (LT), ktorú spôsobilo obme­dzenie priameho predaja časopisu v dô­sledku minuloročných protipandemických opatrení, a osobitne tohtoročné rozhod­nutie Fondu na podporu umenia (FnPU) o pridelení dotácie LT na rok 2021 v sume len 40tis. eur, teda o 3tis. eur nižšej ako bola na rok 2020 (43tis. eur) a až o tretinu nižšej ako bola v roku2019 (60-tis. eur), –

spôsobuje dlhodobo krízovú situá­ciu v zabezpečení tvorby a vydáva­nia LT v jeho dvojtýždňovej periodicite aj v novom roku 2021. (Viac prinesie­me v budúcom LT 5 – 6 zo 17. 2. 2021.)

Z uvedených dôvodov, ako aj pre­to, že i minulý rok – ako každoroč­ne – sme museli zabezpečiť prostried­ky na udržanie rozpočtu časopisu,

vyzývame všetkých čitateľov a priaz­nivcov, aby finančne podporili Literár­ny týždenník v krízovej situácii, a tak po­mohli vytvoriť podmienky na zabezpe­čenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zachovať jeho dvojtýždennú pe­riodicitu.

O registráciu finančnej ZBIERKY NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDEN­NÍKA, ktorá má – podľa metodiky Mi­nisterstva vnútra SR (MVSR) – všeobec­ne prospešný účel: rozvoj a ochrana du­chovných hodnôt a zachovanie prírod­ných a kultúrnych hodnôt, požiadala MV SR podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach Kultúrno-literár­na akadémia, n. o. (KLA), ako vydava­teľ LT.

Dobrovoľné príspevky na pod­poru Literárneho týždenníka môže­te posielať na účet číslo:

SK39 7500 0000 0040 2775 6631,

ktorý KLA, n. o, podľa zákona založi­la na účel zbierky.

Zbierka trvá od 1. marca 2020 DO 28. FEBRUÁRA 2021.

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka

a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.