FILM o Kongrese slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov v roku 1936 v Trenčianskych Tepliciach – POZRITE SI

03.05.2016 22:11

Pozriete si film približujúci Kongres slovenských spisova teľov, vedeckých pracovníkov a publicistov, ktorý usporiadal v roku 1936 v Trenčianskych Tepliciach Spolok slovenských spisovateľov. Bol to kongres zjednocovania umeleckého frontu bez ohľadu na politickú, konfesionálnu, generačnú, teritoriálnu, národnú či národnostnú príslušnosť – na báze šírenia humanistického posolstva našej národnej literatúry a kultúry a ich otvárania sa svetu, úsilia o pozdvihovanie vzdelanostnej, kultúrnej a sociálnej úrovne slovenského ľudu i aktivizovania všetkých pokrokových síl v boji proti nastupujúcemu fašizmu v Európe. V tejto súvislosti ide o odkaz výsostne aktuálny aj pre dnešok, keď čoraz väčšmi silnejú prejavy rasovej a náboženskej neznášanlivosti, keď sa na viacerých miestach sveta vyhrocujú vojnové konflikty a akty desivého terorizmu.

Súčasný Spolok slovenských spisovateľov, ktorý sa považuje za kontinuálneho pokračovateľa Spolku slovenských spisovateľov, ktorý vznikol v roku 1923 a organizoval spomínaný kongres v roku 1936, si pripomenie 80. výročie tejto významnej udalosti v dejinách slovenského literárneho, kultúrneho i verejno-politického života usporiadaním nového Kongresu slovenských spisovateľov 22. a 23.septembra t. r. 

Film s názvom Historické zjednotenie spisovateľov, ktorý na YouTube uverejnila TV Matica, vyrobilo – s využitím záberov z českého dokumentu o prevzatí moci Hitlerom – Memoralis/Pre pamäť 2016, spolupráca: Dagmar Vanečková, hudobný sprievod: Eugen Suchoň: Žalm zeme.

Film sa dá pozrieť: <T U>.