DVE PERCENTÁ Z DANÍ za rok 2023 pre Spolok slovenských spisovateľov a Literárny týždenník

01.03.2024 09:57

Spolok slovenských spisovateľov (SSS) je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2023.

Identifikačné údaje: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 780/2, 815 84 Bratislava

IČO: 30778166

Právna forma: občianske združenie.

***

Podporte SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV, ktorý je dobrovoľnou, nezávislou stavovskou organizáciou, združujúcou spisovateľov bez ohľadu na ich umeleckú, politickú, konfesionálnu, generačnú, teritoriálnu či národnú príslušnosť a ktorého poslaním je presadzovanie slobody prejavu a tvorby, podnecovanie rozvoja pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry, podpora činnosti začínajúcich literárnych autorov, organizovanie publikačnej činnosti prostredníctvom Literárneho týždenníka ako časopisu SSS a časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky, ako aj vydavateľskej činnosti prostredníctvom Vydavateľstva SSS, organizovanie literárnych a kultúrnych podujatí na celoštátnej i regionálnej úrovni, prezentácií kníh, usporiadanie literárnych súťaží a pripomínania výročí významných spisovateľských osobností.

***

Ak chcete podporiť dvoma percentami Literárny týždenník, poukážte ich na SSS ako jeho vydavateľa, v daňovom priznaní uveďte súhlas so zverejnením svojich údajov a napíšte na e-mail literarny.tyzdennik@gmail.com, že je to na tvorbu a vydávanie LT

Ak máte záujem podporiť LITERÁRNY TÝŽDENNÍK – ako nositeľa a šíriteľa autentických národných hodnôt, pôvodnej slovenskej i kvalitnej zahraničnej literatúry a kultúry, nášho pôvodného umenia, sprístupňovania a zviditeľňovania osobností a udalostí slovenskej histórie, reflexií súčasných problémov a prognóz vývoja slovenskej spoločnosti a šírenia neskreslenej informovanosti –, poukážte 2 percentá pre SSS, pritom v daňovovom priznaní VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní oddielu dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona § 50 zákona (na poslednej strane) vynačte x pred vetou "súhlasím so zaslaním údajov (meno a priezvisko a trvalý pobyt mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane"... a napíšte nám e-mail na adresu literarny.tyzdennik@gmail.com, že ste 2 percentá poukázali na podporu tvorby a vydávania Literárneho týždenníka.

Ďakujeme za porozumenie a účinnú pomoc.

 

Spolok slovenských spisovateľov a redakcia Literárneho týždenníka

Daňové priznanie fyzickej osoby – VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní oddielu dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona § 50 zákona (na poslednej strane), kde treba vyznačiť x pred vetou „súhlasím so zaslaním údajov“...