Delegácia SSS u prezidenta SR...

22.10.2013 10:44

V stredu 16. októbra t. r. dopoludnia  prezident republiky Ivan Gašparovič prijal delegáciu Spolku slovenských spisovateľov v zložení: Miroslav Bielik, predseda SSS, Ján Tazberík, tajomník SSS, Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS a Boris Brendza, šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru Dotyky a hovorca SSS. Hlavným bodom programu rokovania bola situácia spisovateľských organizácií v súčasnosti, ktorá je determinovaná dnes už dramatickou kauzou okolo možnej straty spisovateľskej budovy na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave. Pán prezident prejavil veľké porozumenie pre ťažkosti, do ktorých sa dostali slovenskí spisovatelia v súvislosti s nekalou manipuláciou bývalého vedenia SSS a Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska s predmetnou budovou, ktorá je evidentne za hranicou zákonnosti. Prisľúbil morálnu  i materiálnu pomoc pri riešení tohto problému. Taktiež predstavitelia SSS informovali pána prezidenta o literárno-umeleckých aktivitách SSS, plánovaných podujatiach a poprosili ho, aby prevzal gesciu nad seminárom a slávnostným podujatím k 90. výročiu založenia Spolku slovenských spisovateľov, ktoré sa uskutoční koncom tohto roka v Budmericiach.

V popoludňajších hodinách zasadalo Predstavenstvo Spolku slovenských spisovateľov. Prvým bodom programu rokovania bola informácia o záveroch stretnutia s pánom prezidentom. V ďalšom programe Predstavenstvo prerokovalo prijatie dvanástich spisovateľov, uchádzajúcich sa o členstvo v SSS, schválilo program konferencie o histórii Spolku slovenských spisovateľov, podporilo program literárno-kultúrnych  podujatí v budúcom roku, a tiež návrh edičného plánu Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov,  ako aj koncepciu spolupráce so zahraničnými spisovateľskými organizáciami, predovšetkým s organizáciami slovenských spisovateľov - krajanov, žijúcich a tvoriacich v materských krajinách.  Zaoberalo sa tiež  hľadaním kandidáta na definitívne a dlhodobejšie obsadenie funkcie šéfredaktora  Literárneho týždenníka a možnosťami vrátiť časopis  na pôvodnú týždňovú periodicitu. Uznieslo sa, že redakcia Literárneho týždenníka bude mať menovaného šéfredaktora k 1. januáru 2014.