DARY NA PODPORU Literárneho týždenníka môžete posielať aj naďalej! Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu LT

29.06.2022 17:24

Vážení priatelia, čitatelia a priaznivci Literárneho týždenníka,

napriek bezprecedentnému nekultúrnemu rozhodnutiu Fondu na podporu umenia neprideliť Literárnemu týždenní (LT) ani jedno euro dotácie na rok 2022 sa zatiaľ PODARILO v tomto roku – osobitne VĎAKA VAŠIM DAROM v zbierke na podporu LT – UDRŽAŤ DVOJTÝŽDENNÚ PERIODICITU LT a vydať 12 dvojčísiel, z ktorých ostatné dvojčíslo 23 – 24 sa predáva od 30. júna 2022. Mohli sme ho však vydať iba vďaka inzercii, z ktorej môžeme uhradiť faktúru za tlač, akom aj vďaka vašim darom.

Z uvedených dôvodov sa teda LT nachádza v najvážnejšom ohrození od jeho vzniku v roku 1988 s tým, že je ohrozená jeho periodicita alebo ďalšia existencia.

***

Osobitne vážna finančná situácia, v ktorej sa náš časopis ocitá, je iróniou osudu, keďže sa to odohráva práve v roku dvoch významných 30. výročí – prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo 17. 7. 1992 a Ústavy SR z 1. 9. 1992 i v období blížiaceho sa významného 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ktoré si pripomenieme 1. 1. 2023. Pritom si dovoľujeme pripomenúť, že práve LT ako časopis Spolku slovenských spisovateľov bol primárnym generátorom národnoemancipačných pohybov Slovákov pred novembrom 1989 i po ňom – s vyústením do uvedených historických udalostí.

Sme si vedomí širokej podpory vyše 720 signatárov Otvoreným listom výboru NR SR pre kul­túru a média a ministerke kultúry SR Zachráňme etablované literárne, umelecké a kultúrno-spoločenské časopisy, ktorý, žiaľ, ostal bez žiaducej odozvy a nápravy skrivodlivosti, spôsobenej nepridelením nijakej dotácie z FPU pre LT a Dotyky i ďalšie hodnotové časopisy na rok 2022. Takisto sme si vedomí a sme vďační za nezištnú podporu mnohých darcov do zbierky na podporu Literárneho týždenníka.

Možnosť posielať naďalej finančné dary na podporu Literárneho týždenníka

Literárny týždenník MÔŽETE FINANČNE PODPORIŤ aj v období medzi ukončením starej zbierky na jeho podporu a vyhlásením novej zbierky. Dar na záchranu Literárneho Týždenníka môžete posielať na účet Kultúrno-literárnej akadémie, n. o. (KLA), ktorej 100-percetným účastinárom je Spolok slovenských spisovateľov, keďže podľa Štatútu KLA Čl. X Hospodárenie neziskovej organizácie, časť /10.3/ Majetok neziskovej organizácie tvoria: „4) dary od fyzických a právnických osôb“.

Finančné prostriedky môžete poukázať na účet KLA

IBAN SK78 75000000004028917310

s uvedením, že dar je NA PODPORU TVORBY A VYDÁVANIA LT.

***

V mene redakcie Vás ubezpečujem, že urobíme všetko pre to, aby Literárny týždenník nezanikol, ako aj pre jeho skvalitňovanie, osobitne pre zvyšovanie jeho obsahovej i vizuálnej podoby. V tom však rátame najmä s vašou podporu a pomocou.

Ďakujeme.

Za redakciu Literárneho týždenníka

Štefan Cifra, šéfredaktor

 

(Zverejnené: 29. 6. 2022)