Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky (k 31. júlu 2021)

26.08.2021 08:48

Od Literárneho týždenníka 21 – 22 z 9. júna t. r. vás informujeme o stave novej verejnej zbierky s názvom NAPODPORU VYDÁVANIA LITERÁRNEHO TÝŽDEN­NÍKA2021/2022 – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy.

K 31. júlu 2021 darcovia podporili náš časopis su­mou 2 743 €.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník súhlasíte so zve­rejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, na­píšte nám na e-mailovú adresuliterarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspev­kami pomáhajú nášmu časopisu.

Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na tvorbu, výro­bu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-tech­nických podmienok činnosti redakcie v roku 2021.

(Zdroj: Literárny týždenník 27 – 28 z 25. 8. 2021, s. 2)