Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky (k 25. novembru 2021)

05.12.2021 08:24

Od Literárneho týždenníka 21 – 22 z 9. júna t. r. vás informujeme o stave novej verejnej zbierky s názvom NAPODPORU VYDÁVANIA LITERÁRNEHO TÝŽDEN­NÍKA 2021/2022 – vždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy.

K 25. novembru 2021 darcovia podporili náš časopis su­mou 3 315 €.

So zverejnením svojich mien súhlasili darcovia Maria Čechovičová, Jozef Markuš a Ján Maršálek.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník súhlasíte so zve­rejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, na­píšte nám na e-mailovú adresuliterarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspev­kami pomáhajú nášmu časopisu.

Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na tvorbu, výro­bu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-tech­nických podmienok činnosti redakcie v roku 2021.

(Zdroj: Literárny týždenník 41 – 42 z 1. 12. 2021, s. 2)