Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky (k 21. 6. 2021)

09.07.2021 12:23

Od Literárneho týždenníka 21 – 22 z 9. júna t. r. vás bu­deme informovať o stave novej verejnej zbierky s názvom

ZBIERKA NA PODPORU VYDÁVANIA LITERÁRNEHO TÝŽDEN­NÍKA 2021/2022 – v

ždy keď dôjde k zmene vyzbieranej sumy.

K 21. júnu 2021 darcovia podporili náš časopis su­mou 1 213 €.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhlasíte so zve­rejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, na­píšte nám na e-mailovú adresuliterarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi príspev­kami pomáhajú nášmu časopisu.

Vyzbierané prostriedky využijeme najmä na tvorbu, výro­bu, marketing, distribúciu LT či skvalitnenie materiálno-tech­nických podmienok činnosti redakcie v roku 2021.

Redakcia

 

Zdroj: Ďakujeme za príspevky do finančnej zbierky. In: Literárny týždenník, ročník XXXIV, č. 25 – 26 (7. 7. 2021), s. 2