Ďakujeme za finančné dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal (k 26. 8. 2022)

01.09.2022 18:08

Aj v tomto vydaní vás informujeme o daroch na podporu Literárneho týždenníka – v úsilí o jeho záchranu.

K 26. augustu 2022 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Janka Husárová, čitateľka
(20 + 40 €), Tibor Mikuš, SPP (150 €), Stanislav Meliš (500 €), Miroslav Ruttkay, Vrútky (15 + 15 €), Miloslav Stano (20 €) a ďalší.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhla­síte sozverejnením svojho mena, resp. aj sumy, kto­rou ste prispeli, napíšte nám na emailovú adresu li­terarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverej­nením súhlasíte.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich da­rov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať.

Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základ­ných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a dis­tribúciu v roku 2022.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi prí­spevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

(Zdroj: Redakcia: Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal. In: Literárny týždenník 25 – 26 z 31. 8. 2022, s. 3)

Dary na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať aj naďalej!