Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal (K 30. 9. 2022)

16.10.2022 12:26

Aj v tomto vydaní vás informujeme o daroch na podporu Literárneho týždenníka – v úsilí o jeho záchranu.

K 20. septembru 2022 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Jozef Markuš (50  €), Ivan Laluha  (250  €), Jana Judinyová  (30  €), Miroslav Ruttkay (15 €)  a  ďalší.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhla­síte sozverejnením svojho mena, resp. aj sumy, kto­rou ste prispeli, napíšte nám na emailovú adresu li­terarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverej­nením súhlasíte.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich da­rov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať.

Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základ­ných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a dis­tribúciu v roku 2022.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi prí­spevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

(Zdroje: Redakcia: Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal. In: LT 31 – 30/2022)

Dary na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať aj naďalej!