Ďakujeme za finančné dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal (k 12. 9. 2022)

30.09.2022 15:01

Aj v tomto vydaní vás informujeme o daroch na podporu Literárneho týždenníka – v úsilí o jeho záchranu.

K 12. septembru 2022 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Tatiana Jaglová (30 €), Etela Farkšová (100 €), Jana Judinyová (30 €), Peter Gasňák (20 €) a ďalší.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhla­síte sozverejnením svojho mena, resp. aj sumy, kto­rou ste prispeli, napíšte nám na emailovú adresu li­terarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverej­nením súhlasíte.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich da­rov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať.

Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základ­ných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a dis­tribúciu v roku 2022.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi prí­spevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

(Zdroje: Redakcia: Ďakujeme za finančné dary – bez nich by LT už nevychádzal. In: LT 29– 30/2022; LT 27– 28/2022, s. 2, VÚ; zverewjnené: 13.09.2022 ;aktualizácia: 30. 9. 2022)

Dary na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať aj naďalej!