Ďakujeme za dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal! (k 16. 5. 2022)

21.06.2022 07:50

Aj vo vydaní Literárneho týždenníka 21 – 22 z 15. júna 2022 informujeme o daroch na pod­poru Literárneho týždenníka – v úsilí o jeho záchranu.

K 31. máju 2022 Literárny týždenník podporili fi­nančným darom darcovia: Stanka Mikušková (50 €), Brigita Šimonová (10 €), František Ruščák (30 €), Zdenka Mahajová (5 €), Kvetoslava Fuliérová (40 €), Daniel Šmihula (30 €), Gabriela Spustová (30 €), Milan Budzák (10 €), Anna Olšovská (10 €), Ivan Paška (100 €), Milan Hodál (10 €) a ďalší.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhla­síte sozverejnením svojho mena, resp. aj sumy, kto­rou ste prispeli, napíšte nám na emailovú adresu li­terarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverej­nením súhlasíte.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich da­rov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať.

Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základ­ných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a dis­tribúciu v roku 2022.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi prí­spevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

 


 

Dary na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať aj naďalej!

Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu Literárneho týždenníka