Ďakujeme za dary (k 27. 6. 2022) – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal!

30.06.2022 19:44

Aj vo vydaní Literárneho týždenníka 23 – 24 z 29. júna 2022 informujeme o daroch na pod­poru Literárneho týždenníka – v úsilí o jeho záchranu.

K 27. júnu 2022 Literárny týždenník podporili finančným darom darcovia: Alexander Scholz  (100 €), Miroslav Ruttkay (15 €), Ing. Tatiana Blichová (100 €), Ján Buček (300 €) a ďalší.

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhla­síte sozverejnením svojho mena, resp. aj sumy, kto­rou ste prispeli, napíšte nám na emailovú adresu li­terarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverej­nením súhlasíte.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich da­rov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať.

Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základ­ných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a dis­tribúciu v roku 2022.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi prí­spevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

 


 

Dary na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať aj naďalej!

Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu Literárneho týždenníka