Ďakujeme za dary do zbierky – POMÁHATE ZACHRÁNIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

13.05.2022 11:27

Vo vydaní LT 17 – 18 z 11. mája 2022 opätovne informujeme o stave verejnej zbierky s názvom NA PODPORU VYDÁ­VANIA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA 2021/2022.

K 26. aprílu 2022 podporili náš časopis darcovia: Miro­slav Majerník (20 €); Miroslav Ruttkay (15 €); Miloš Mistrík (50 €); Robert Hakala (5 €); Juraj Ďúran (50 €); Štefan Mar­tinkovič (100 €); Jozef Tatár (20 €); Etela Farkašová (100 €); Alexander Scholz (100 €); Mária Mikušová (100 €); Ivan Gašparovič (100 €); František Rojček (200 €); Pavol Holeš­tiak (10 €); Júlia a Marián Zimanovci (50 €); Viera Valacho­vičová (10 €), Peter Kolenič (10 €) a Vladimír Gubiš (10 €).

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhla­síte sozverejnením svojho mena, resp. aj sumy, ktorou ste prispeli, napíšte nám na e-mailovú adresu literarny.ty­zdennik@gmail.com a uveďte, že s uverejnením súhlasíte.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich darov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychá­dzať. Vážime si každú podporu, osobitne od čitate­ľov apriaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie zá­kladných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výro­bu a distribúciu v roku 2022.

O vyúčtovaní zbierky na podporu LT vás budeme informovať po jej účtovnej uzávierke v budúcom vy­daní Literárneho týždenníka.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi prí­spevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

 

POZN.: Zbierka Na podporu vydávania LT 2021/2022 sa skončila 14. 5. 2022. Pripravujeme vyhlásenie novej zbierky NA ZÁCHRANU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA.

 

(Zdroj: Ďakujeme za dary do zbierky – pomáhate zachrániť LT. In.: LT 17 – 18 z 11. mája 2022, s. 2)