Ďakujeme za dary – bez nich by Literárny týždenník už nevychádzal! (k 16. 5. 2022)

26.05.2022 11:17

Aj vo vydaní Literárneho týždenníka 19 – 20 z 25. 5. 2022 vás informujeme o daroch na pod­poru Literárneho týždenníka – v úsilí o jeho záchranu.

K 16. máju 2022 Literárny týždenník podporili fi­nančným darom darcovia: Jozef Mihlakovič (20 €), Dušan Lukáč (30 €), Ladislav Serdahély (100 €), Ja­roslav Rezník st. (100 €), Anton Hykisch (50 €), Mi­loslav Stano (30 €), Pavel Bobák (300 €) a Andrej Ferko (100 €).

Ak ste darom podporili Literárny týždenník a súhla­síte sozverejnením svojho mena, resp. aj sumy, kto­rou ste prispeli, napíšte nám na emailovú adresu li­terarny.tyzdennik@gmail.com a uveďte, že s uverej­nením súhlasíte.

Bez vyzbieraných prostriedkov, teda bez vašich da­rov, by náš/váš časopis vôbec nemohol vychádzať.

Vážime si každú podporu, osobitne od čitateľov a priaznivcov v dôchodkovom veku.

Prostriedky využívame najmä na zabezpečenie základ­ných potrieb na vydávanie LT, jeho tvorbu, výrobu a dis­tribúciu v roku 2022.

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi prí­spevkami pomáhajú nášmu časopisu.

Redakcia

 


 

Dary na podporu Literárneho týždenníka môžete posielať aj naďalej!

Pripravujeme žiadosť o vyhlásenie novej zbierky na záchranu Literárneho týždenníka